Forskning vid Health Economics and Policy Research Group

I forskargruppen Health Economics and Policy bedriver vi forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar vi på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem. Nedan hittar du information om våra forskningsprojekt.

Digitala vårdbesök – fördelning, innehåll och effekter

I det här projektet undersöker vi avlastningseffekterna av digitala besök, men också hur besöken fördelar sig och innehållet i vården.

Uppföljning av förändringsarbete och reformer i Region Stockholm

Vi har ett kontinuerligt samarbete med Region Stockholm och bedriver uppdragsforskning genom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS). Vi genomför hälsoekonomiska uppföljningar och bidrar med beslutstöd och metodexpertis. Nedan presenterar vi några av våra projekt.

Doktorandprojekt

Forskargruppen har för närvarande tre doktorander. Vi forskar på hälso- och sjukvårdens produktivitet, effektivitet och jämlikhet i Sverige och andra länder. Nedan presenterar vi våra olika projekt.

Internationella jämförelser - Norden och Europa

I flera projekt jämför vi kostnader, effektivitet och utfall mellan sjukhus i olika europeiska länder. Projektet EuroHOPE (European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency) pågick år 2010-2014. År 2015 fick EuroHOPE en fortsättning genom BRIDGE Health (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research). Båda projekten finansieras av EU-kommissionen.

Avslutade projekt

Här hittar du information om våra avslutade projekt. Under varje projekt finns också länkar till projektrapporter och vetenskapliga publikationer.

CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29