Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete

Även om distansarbete i sig inte är något nytt fick detta sätt att arbeta ett stort uppsving under 2020-talets början till följd av pandemin och kraven på social distansering. För en del människor blev arbetet hemifrån en helt ny upplevelse och distansen krävde till viss del nya sätt att arbeta och möten blev plötsligt nästan helt beroende av fungerande digital teknik.

Projektet 

Med denna utgångspunkt har Kristina Palm och Gisela Bäcklander vid Karolinska Institutet och Calle Rosengren vid Lunds universitet genomfört en forskningsstudie med syftet att förstå vad som händer med arbetsmiljö, organisering, ledning och välbefinnande när arbetet flyttar hem.

AFA Försäkring har finansierat projektet.

Syfte och metod

Syftet med projektet är att utveckla fördjupad kunskap om vad som händer med arbetsmiljön och människors upplevda välbefinnanande samt produktivitet i arbetslivet när de tvingas till digitalt medierat distansarbete i hemmet. Studien syftar också till att utveckla kunskap om vad som händer post Corona och varför.

Följande frågeställningar besvaras: 

  • Hur kan digitalt medierat distansarbete organiseras, ledas och genomföras för att åstadkomma både god arbetsmiljö och produktivitet?
  • Vilka är erfarenheterna bland ledning och anställda och vad beror de på?
  • Vilka blir effekterna när en individs gränshanteringsstrategi utmanas?
  • Utifrån erfarenheterna från Coronakrisen, hur har arbetssätt utvecklats och förändrats när restriktionerna kring social distansering lättat?

Projektet har genomförts i två storstadskommuner i södra Sverige. Studien bygger på en metod där deltagarna tagit fotografier av sin arbetsvardag som sedan legat till grund för intervjuerna. Intervjuer genomfördes med totalt 43 anställda och chefer vid två tillfällen under pandemin, dels hösten 2020, dels vintern 2022.

Resultat från projektet

Tillsammans med Suntarbetsliv har forskarna tagit fram en film där de resonerar om ”det nya normala”, det vill säga vad man kan tänka på när man organiserar arbetet efter att coronapandemins restriktioner lättade. Se filmen via den här länken: Distansarbete helt eller delvis

Inom ramen för projektet har fotoutställning skapats som bygger på studiens fotografibaserade intervjuer. Utställningen presenteras på tio roll-ups vars syfte är att sprida kunskap, trigga reflektion och inspirera till samtal. Utställningen kan lånas för en kortare tid och kan exempelvis ställas ut på en gemensam social yta där människor möts på arbetsplatsen eller på allmän yta såsom i entrén i ett kommunhus. Är du och din arbetsgivare intresserad att låna utställning, kontakta Kristina Palm eller Calle Rosengren.

Länkar till relaterade fakta

Kristina Palm, Calle Rosengren (Lunds universitet) och Ann Bergman (Karlstads universitet) skapade tillsammans med Suntarbetsliv en film om sju digitala strategier för att hantera gränsen mellan arbete och övrigt liv baserat på det AFA finansierade forskningsprojektet ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”. Är du nyfiken på att lära dig mer om hur du och dina kollegor kan tänka kring strategier, eller funderar du på om du är en tidsseparerare och kollegan en privatlivsintegrerare? Då ska du kolla in följande länk: Var går gränsen mellan arbete och fritid? - Digi-ronden (suntarbetsliv.se)

Kontaktuppgifter

Projektledare

Kristina Palm, senior forskare vid LIME, Karolinska Institutet
Professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet
Kontakt: kristina.palm@ki.se 

Projektgruppsmedlemmar

Gisela Bäcklander, postdoktor, LIME, Karolinska Institutet
Kontakt: gisela.backlander@ki.se

Calle Rosengren, docent, Lunds Universitet 
Kontakt: calle.rosengren@design.lth.se

GB
Innehållsgranskare:
Lisa Smeds Alenius
2023-10-10