Resultat från RATSS

Här hittar ni korta sammanfattningar av några av de resultat som vi har fått fram i RATSS. Om ni vill läsa vidare hittar ni länkar till själva forskningsartiklarna under respektive sammanfattning.

The Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS)

I denna artikel beskrivs studien RATSS, exempelvis vilken tidigare forskning som studien bygger på, vilka studiens syften är och vilka metoder som används.

http://dx.doi.org/10.1017/thg.2014.12

Upptag av metaller

Genom att analysera mjölktänder som några av deltagarna i RATSS bidragit med har vi kunnat se att det finns ett samband mellan autism och ett förändrat upptag av vissa metaller, och hur vissa så kallade essentiella metaller samspelar (framför allt zink och koppar). Vi kan undersöka detta från att mjölktänderna bildas i fostret tills de faller ut, och våra resultat visar sig framför allt under fosterutvecklingen och de första månaderna efter födseln. Resultaten tyder även på att skillnader i upptag av metaller under tidig utveckling kan vara relaterade till både adhd och autism, samt se olika ut för de olika tillstånden. Dessa resultat har publicerats i mycket ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Liknande analyser kan göras med hårprover som tvillingar i RATSS har bidragit med. För att få ökad kunskap om eventuell ärftlighet i förändringar i upptag av metaller hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism och ADHD samlar vi även in hårprover från föräldrar som medverkar i RATSS. De publicerade artiklarna hittar ni nedan.

Fetal and postnatal metal dysregulation in autism

Fetal and postnatal metal dysregulation in autism | Nature Communications

Dynamical features in fetal and postnatal zinc-copper metabolic cycles predict the emergence of autism spectrum disorder

https://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaat1293

Dynamical properties of elemental metabolism distinguish attention deficit hyperactivity disorder from autism spectrum disorder

https://doi.org/10.1038/s41398-019-0567-6

Elemental Dynamics in Hair Accurately Predict Future Autism Spectrum Disorder Diagnosis: An International Multi-Center Study

https://doi.org/10.3390/jcm11237154

Associations between Elemental Metabolic Dynamics and Default Mode Network Functional Connectivity Are Altered in Autism

https://doi.org/10.3390/jcm12031022

Tidiga medicinska faktorer kopplade till autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Genom att gå igenom medicinska journaler samt information i ett medicinskt frågeformulär som föräldrar som deltar i RATSS får fylla i om sina tvillingar, har vi funnit att graden av exponering för tidiga medicinska incidenter är kopplat till autism. Det betyder att ju fler medicinska incidenter (t.ex. komplikationer i samband med förlossningen eller tidiga infektioner) ett litet barn upplever, desto större sannolikhet att bli diagnostiserade med autism eller uppvisa autistiska drag. I samma studie visar vi även att det finns ett samband mellan regleringssvårigheter hos barnet under de första fem åren (svårigheter med sömn och mat, ökad oro och gråtande) och autism.

Medical history of discordant twins and environmental etiologies of autism

https://www.nature.com/articles/tp2016269

Nonshared environmental factors in the aetiology of autism and other neurodevelopmental conditions: a monozygotic co-twin control study

https://doi.org/10.1186/s13229-022-00487-5

Genetiska variationer och NPF

I en studie undersöktes genetiska variationer som kan uppstå hos människor, och även skilja sig mellan tvillingarna i ett enäggstvillingpar (här undersöktes så kallade de novo copy number variations), och hur sådana variationer eventuellt bidrar till att orsaka NPF. Inga av dessa genetiska variationer hittades när vi jämförde de två tvillingarna inom enäggstvillingpar. Hos deltagarna i RATSS tyder detta på att den här typen av genetiska variationer inte förklarar att den ena tvillingen i ett enäggstvillingpar kan ha en NPF men inte den andra, trots att de i övrigt är genetiskt identiska.

Copy Number Variation Analysis of 100 Twin Pairs Enriched for Neurodevelopmental Disorders

https://doi.org/10.1017/thg.2017.69

Hjärnavbildning

Vi har även analyserat data från de hjärnavbildningar som deltagare i RATSS medverkar i, och kunde se ett samband mellan autistiska drag och små skillnader i hur särskilda regioner i hjärnan kommunicerar med varandra (så kallad konnektivitet) samt i hjärnans struktur (hjärnans utseende, t.ex. hur tjock hjärnbarken är i särskilda regioner). Dessa små skillnader kopplade till autism varierade även beroende på ålder och kön.

Alterations in resting state connectivity along the autism trait continuum: a twin study.

Alterations in resting state connectivity along the autism trait continuum: a twin study | Molecular Psychiatry (nature.com)

Vidare visar undersökningar kring hjärnans struktur på könsskillnader inom autism, och vi har visat att storleken på vissa områden i hjärnan är kopplade till autistiska drag. Detta gäller regioner i frontalloben och temporalloben, som är något mindre hos flickor som har mer autistiska drag. Temporalloben har tidigare visat sig vara viktig för att förstå social information. Detta kan vara viktiga fynd för att öka förståelsen av autism hos flickor, något som vi fortfarande vet relativt lite om. Resultaten är i linje med resultat från andra studier och indikerar att flickor och kvinnor behöver större förändringar i hjärnans struktur för att uppvisa autistiska beteenden jämfört med pojkar.

Sex Differences Along the Autism Continuum: A Twin Study of Brain Structure

https://academic.oup.com/cercor/article/29/3/1342/5253193

Sex differences in brain structure: a twin study on restricted and repetitive behaviors in twin pairs with and without autism

https://molecularautism.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13229-019-0309-x

The Social Brain in Female Autism: A Structural Imaging Study of Twins

https://doi.org/10.1093/scan/nsaa064

Multimodal brain imaging in autism spectrum disorder and the promise of twin research

https://doi.org/10.1177%2F1362361314535510

Kroppsliga sjukdomar och autism

Vi har vidare analyserat information från föräldrar som medverkar i RATSS och har svarat på frågor om sjukdomar och tillstånd som deras tvillingar kan ha haft eller har i nuläget. I dessa analyser kunde vi se att tvillingar med autism hade haft mer neurologiska och immunologiska tillstånd än personer utan autism. Sambandet mellan autism och neurologiska tillstånd verkar inte förklaras av genetik eller delad miljö.

The Association between Somatic Health, Autism Spectrum Disorder, and Autistic Traits

https://link.springer.com/article/10.1007/s10519-019-09986-3

Social kognition

Vi har undersökt det man kallar för social kognition genom att analysera några av de uppgifter som deltagarna gör i RATSS. Social kognition kan beskrivas som förmågan att resonera om andras och egna tankar, känslor och beteenden i sociala sammanhang. För personer med autism är det vanligt att socialt tänka och uppleva annorlunda jämfört med personer som inte är autistiska, vilket kan vara en del av orsaken till sociala utmaningar som personer med autism möter. I en uppgift i RATSS ombeds deltagarna att titta på olika bilder av ansikten där bara området kring ögonen syns, och välja ett ord som beskriver vad personen på bilden tänker eller känner. Tvillingar med autism valde det förväntade ordet mer sällan än tvillingar utan tillståndet. I en liknande studie använde vi en annan uppgift, där deltagare får titta på en video med fyra personer som umgås och svara på frågor om hur personerna tänker och känner. Dessa studier bekräftar inte bara tidigare studier, utan visar också att både genetiska faktorer och miljöfaktorer ligger till grund för annorlunda socialt tänkande vid AST. Resultaten från båda studier är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och finns tillgängliga nedan.

Familial confounding on the ability to read minds: A co-twin control study https://doi.org/10.1177%2F1362361319836380

Social Cognition in Autism and Other Neurodevelopmental Disorders: A Co-twin Control Study

https://doi.org/10.1007/s10803-019-04001-4

What’s the Link Between Theory of Mind and Other Cognitive Abilities – A Co-twin Control Design of Neurodevelopmental Disorders

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.575100

Sensorisk bearbetning

Tvillingarna som medverkar i RATSS besvarar även frågor om hur de upplever olika sinnesintryck, även kallat sensorisk bearbetning, och genom att analysera svaren har vi fått information om detta område och sambandet med NPF. Det är välkänt att förändringar i sensorisk bearbetning (t.ex. att vara känslig för lukter) är vanligt bland personer med autism. Våra resultat visade bland annat att inte bara autism utan även ADHD var relaterat till förändringar i sensorisk bearbetning.

A co-twin-control study of altered sensory processing in autism

https://doi.org/10.1177/1362361321991255

The impact of atypical sensory processing on adaptive functioning within and beyond autism: The role of familial factors

https://doi.org/10.1177/13623613211019852

Global och lokal visuell bearbetning

I RATSS får deltagarna medverka i olika uppgifter som undersöker bearbetning av visuella stimuli. I sådana uppgifter kan tvillingarna instrueras att försöka se vad en bild som består av några få streck föreställer eller så snabbt som möjligt försöka hitta särskilda detaljer i en komplex bild. Våra analyser av resultaten från dessa uppgifter visade ett samband mellan autism respektive autistiska drag och reducerad global visuell bearbetning, d.v.s. personer med autism behövde mer visuell information för att identifiera vad bilderna i uppgiften föreställer.

Global and Local Visual Processing in Autism – a Co-twin-Control Study

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jcpp.13120

Exekutiva funktioner och emotionsreglering vid adhd

I en studie där vi undersökte adhd och det som kallas exekutiva svårigheter visade vi att svårigheter med planering och impulskontroll är kopplat till icke-genetiska faktorer vid adhd. Icke-genetiska faktorer, eller miljöfaktorer, omfattar i denna kontext allt som kan påverka utvecklingen som inte är gener, t.ex. medicinska komplikationer. Resultatet gäller för såväl mildare svårigheter (drag av adhd) samt för mer framträdande kliniskt signifikanta svårigheter som hos personer som uppfyller kriterierna för en adhd-diagnos.

On the role of non-shared environment for executive functioning in ADHD: a twin-differences design study

https://doi.org/10.1179/2047387714Y.0000000041

Emotion dysregulation in ADHD and other neurodevelopmental conditions: a co-twin control study

https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-022-00528-0

RATSS Synestesi

Synestesi är ett tillstånd där specifika stimuli (som ljud, bokstäver, eller smaker) leder till ytterligare sensoriska upplevelser som färger eller former. Forskning visar att synestesi är vanligare hos personer med autism, och att det kan vara kopplat till fördelar som bättre minne och ökad kreativitet. Hos en grupp med tvillingar från RATSS såg vi att tvillingar med högre uppmärksamhet för detaljer, en egenskap associerad med autism, tenderade att likna synesteter mer än deras tvillingsyskon i ett objektivt synestesitest. Dessa resultat kommer att publiceras inom kort. Vi undersöker också länken mellan synestesi och autism i en egen tvillingstudie — läs mer om det projektet här.

RATSS OCD

Ett annat projekt inom RATSS är RATSS OCD där vi vill studera orsakerna till tvångssyndrom, som också kallas Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Läs mer om projektet.

Könsskillnader och autism hos flickor och kvinnor – ätproblem, kamouflering

Vi vill också studera vidare kring hur NPF yttrar sig hos flickor och kvinnor. Tidigare forskningsstudier tyder på att svårigheterna vid autism kan se olika ut för flickor/kvinnor jämfört med pojkar/män. Sådana skillnader är viktiga att studera för att få mer kunskaper om hur autism ter sig hos flickor respektive pojkar med tillståndet, för att exempelvis bättre kunna anpassa stöd för personer med autism. I en studie undersöker vi om sambandet mellan autism och ätproblem ser likadant ut hos kvinnor och män, och fann att tonåringar och vuxna med autism hade högre nivåer av totala ätproblem än icke-autistiska personer (inklusive selektivt ätande och sensorisk känslighet vid måltider). Dessutom indikerade resultaten att kvinnor med förhöjda nivåer av autistiska drag verkar ha särskilt hög risk för ätproblem, och att autistiska kvinnor upplevde att äta med andra som särskilt utmanande, i jämförelse med autistiska män.

Eating Problems in Autistic Females and Males: A Co-twin Control Study

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-021-05198-z

I ett annat urval av  validerade vi en svensk version av Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q), ett självskattningsformulär som syftar till att mäta kamouflering av autistiska drag. I denna studie visade resultaten att autistiska kvinnor rapporterade att de kamouflerar i högre grad än autistiska män, och att kamouflering var associerat med ökade symptom på ångest och depression samt lägre livskvalitet. Vi planerar nu att vidare studera sambandet mellan kamouflering och livskvalitet i RATSS, där vi kan undersöka närmare om kamouflering utgör en riskfaktor för lägre livskvalitet, något som är viktigt att fastslå för att kunna utveckla preventiva metoder och interventioner. Denna studie kommer publiceras inom kort.

Camouflaging in Autism: Age Effects and Cross-Cultural Validation of the Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q)

https://doi.org/10.1007/s10803-023-05909-8

Morfologi

Vi har analyserat de medicinska fotografierna som tas av tvillingarna som deltar i studien. Dessa har undersökts för att identifiera små fysiska skillnader i ansiktet och kroppens utseende, så kallade morfologiska variationer. Vi har vid dessa analyser funnit att de som har autism har totalt fler av dessa mindre variationer. De vanligast förkommande inkluderar överböjliga leder, raka ögonbryn, övervikt och synnedsättningar, och dessa verkar till stor del vara genetiskt orsakade. De publicerade resultaten hittar ni nedan.

Fotografierna har undersökts av både en erfaren kliniker och ett datorprogram, bland annat för att ta reda på hur väl en automatiserad undersökning via dator överensstämmer med en experts bedömning. När vi undersökte antalet små morfologiska variationer med hjälp av fotografier på ansikten på personer med NPF och personer som inte hade någon NPF hittade vi ingen skillnad mellan grupperna. De publicerade resultaten hittar ni nedan. Givetvis publiceras inga bilder av deltagare.

Minor physical anomalies in neurodevelopmental disorders: a twin study

https://capmh.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13034-017-0195-y

Clinical versus automated assessments of morphological variants in twins with and without neurodevelopmental disorders

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajmg.a.61545

Variable neurodevelopmental and morphological phenotypes of carriers with 12q12 duplications

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/mgg3.1013

2D:4D Ratio in Neurodevelopmental Disorders: A Twin Study

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-018-3588-8

Stamceller

I denna studie användes ett protokoll för att omprogrammera hudceller till stamceller, som har förmågan att bilda alla celltyper som finns i kroppen, och applicerade metoden på cellprov från tvillingar i RATSS. Stamceller är bland annat användbara eftersom de kan studeras i laboratorium för att förstå grundläggande processer i kroppen. De kan till exempel användas för att i laboratorium bygga enkla modeller av strukturer i kroppen, så kallade organoider. I teorin kan dessa exempelvis användas för att studera hur ett specifikt läkemedel fungerar, utan att behöva studera effekten hos människor.

Derivation of human iPS cell lines from monozygotic twins in defined and xeno free conditions.

http://dx.doi.org/10.1016/j.scr.2016.12.006

Europeiska samarbeten

Några av tvillingarna i RATSS har även blivit inbjudna att medverka i fler kognitiva test och undersökningar (såsom eye-tracking och hjärnavbildning med Magnetresonanstomografi) som del av studien Longitudinal European Autism Project (LEAP), som är ett samarbete mellan forskargrupper i flera Europeiska länder. RATSS är även del av det europeiska samarbetet CANDY-multiplex.

EU-AIMS Longitudinal European Autism Project (LEAP): the autism twin cohort

https://doi.org/10.1186/s13229-018-0212-x

Social brain activation during mentalizing in a large autism cohort: the Longitudinal European Autism Project

https://doi.org/10.1186/s13229-020-0317-x

Dissecting the Heterogeneous Cortical Anatomy of Autism Spectrum Disorder Using Normative Models

https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2018.11.013

Investigating the factors underlying adaptive functioning in autism in the EU-AIMS Longitudinal

European Autism Project

https://doi.org/10.1002/aur.2081

Altered Connectivity Between Cerebellum, Visual, and Sensory-Motor Networks in Autism Spectrum Disorder: Results from the EU-AIMS Longitudinal European Autism Project

https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2018.11.010

EU-AIMS Longitudinal European Autism Project (LEAP): the autism twin cohort

https://doi.org/10.1186/s13229-018-0212-x

The EU-AIMS Longitudinal European Autism Project (LEAP): clinical characterisation

https://doi.org/10.1186/s13229-017-0145-9

The EU-AIMS Longitudinal European Autism Project (LEAP): design and methodologies to identify and validate stratification biomarkers for autism spectrum disorders

https://doi.org/10.1186/s13229-017-0146-8

Identification and validation of biomarkers for autism spectrum disorders

https://doi.org/10.1038/nrd.2015.7

The CANDY Project

The CANDY project - Clinical studies (candy-project.eu) 

KL
Innehållsgranskare:
2024-03-04