CANDY

CANDY – Ett forskningsprojekt som undersöker de underliggande mekanismerna för samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och epilepsi.

CANDY är ett EU-finansierat forskningsprojekt, där Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) är en av partnerna, som ska undersöka de biologiska sambanden mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och samtidigt förekommande somatiska sjukdomar. Projektet kommer även undersöka hur vård av personer med samsjuklighet kan förbättras. Projektet startade den 1 januari 2020 och koordineras av Radboud University (Medical Center) i Nijmegen, Nederländerna.

I Europa har cirka tio till femton procent av barn och vuxna, vilket motsvarar 50 till 75 miljoner individer, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Till NPF räknas bland annat autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, intellektuell funktionsnedsättning (IF), motorisk koordinationsstörning och språkstörningar. Att ha en NPF-diagnos kan ha en stor påverkan på en persons liv. Vad som kan göra situationen svårare för individen är att man ofta har flera NPF-diagnoser samtidigt och utöver det även kan ha en somatisk sjukdom. Epilepsi är den mest vanligt förekommande samsjukligheten vid NPF. Men även (auto-) immuna sjukdomar, mag-tarmsjukdomar, samt syn- och-hörselnedsättning förekommer. Denna samsjuklighet kan påverka en persons livslängd och livskvalitet och det finns idag ännu inga effektiva behandlingar. Anledningen till att vissa personer med NPF utvecklar samsjuklighet, medan andra inte gör det, är fortfarande oklar.

Detta hoppas det EU-finansierade projektet CANDY (Comorbid Analysis of Neurodevelopmental Disorders and epilepsY) att kunna ändra på. All den nya kunskap som vi idag har inom NPF ger oss nya möjligheter till att uppnå ett forskningsgenombrott. Det finns nu övertygande belägg för att många sällsynta genetiska varianter är gemensamma för de olika NPF-diagnoser och att de är inblandade i ett relativt fåtal biologiska processer. Det är även sannolikt att skillnader i immunsystemets funktion spelar en viktig roll. Det som är nytt och innovativt med CANDY-projektet är att man för första gången kommer att undersöka om den samsjuklighet som har påvisats vid NPF, orsakas av vanliga och sällsynta genetiska varianter i samverkan med immunaktivering. En gemensam riskfaktor för NPF är nämligen tidig aktivering av moderns immunförsvar, vars effekt varierar beroende på samverkan mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer, såsom kost och stress.

– Eftersom vi idag kan kartlägga hela det mänskliga genomet har vi gjort enorma framsteg när det gäller att förstå hur gener bidrar i utvecklingen av ett flertal sjukdomar, säger Jan Buitelaar projektkoordinator för CANDY och professor vid Radboud Univiersity.

– Men det är oftast inte så enkelt som att en specifik gen ger en specifik problematik. Vårt mål är att få en bättre förståelse kring orsaken till samsjukligheten mellan NPF och somatiska sjukdomar genom att titta på mekanismerna bakom NPF, vilket i slutändan kommer leda till nya strategier för prevention och behandling.

Det tvärvetenskapliga teamet, som består av världsledande forskare, intresseorganisationer samt små och medelstora företag, kommer på ett kostnadseffektivt sätt att nyttja befintliga EU-finansierade studier (såsom EU-AIMS och AIMS-2-TRIALS) för att belysa de mekanismer som ligger till grund för AST, ADHD, IF, epilepsi och andra somatiska samsjukligheter. Vidare kommer man att utveckla nya strategier för att hos denna grupp kunna förebygga, stratifiera, följa upp, behandla och identifiera nya biomarkörer för tidig diagnos. Utöver det hoppas man också att öppna nya forskningsmöjligheter.

– Tillsammans kommer vi att förändra utgångsläget för personer med NPF och möjliggöra för individbaserade interventioner riktade mot specifika mekanismer hos specifika grupper av individer, i olika stadier i livet, säger Jan Buitelaar.

Sexton partners från sex EU-länder, och Schweiz, samarbetar i detta internationella forskningsprogram som samordnas av Radboud University i Nederländerna. De akademiska projektpartnerna är King's College London (UK), Institut Pasteur (Frankrike), Universität Basel (Schweiz), Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna), Universiteit Gent (Belgien), Karolinska Institutet (Sverige), Assistance Publique - Hopitaux de Paris (Frankrike), INSERM (Frankrike), Universität Ulm (Tyskland), Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Frankrike) och Birkbeck College - University of London (UK). Konsortiet inkluderar även två patientorganisationer; ADD information services (UK) och Autism Europe (Belgien); den nederländska SME Noldus Information Technology BV samt den franska projektledningsleverantören ARTTIC S.A.S.

Som en del av programmet "Horisont 2020" finansierar Europeiska kommissionen det femåriga CANDY-forskningsprojektet med totalt sex miljoner euro enligt bidragsavtal nr 847818.

 

 

Kontakt

 

Terje Falck-Ytter

Terje.falck-ytter@ki.se

+46 (0)70 4581475

 

CANDY project office

candy_arttic@eurtd.com

 

 

 

 

För mer information

Profile image

Terje Falck-Ytter

Senior Forskare
TF
Innehållsgranskare:
2024-03-04