Skip to main content

Revidering av Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden

År 2009 gav Naturvårdsverket ut vägledningsmaterial för bl.a. riskbedömning av förorenade områden, och i samband med detta även en uppdaterad version av ett Excel-baserat beräkningsprogram för riktvärden för ca 80 föroreningar i jord. Beräkningsprogrammet har sedan dess använts flitigt av både problemägare, konsulter och myndigheter. Under de år som gått har brister i modellen upptäckts och förbättringsförslag framförts. Dessa förslag kommer främst från tillsynsmyndigheter, konsulter och forskningsinstitut. Dessutom har forskningen inom riskbedömning lett till att ämnesdata (toxdata) behöver uppdateras för vissa föroreningar.

IMM har deltagit i utvecklandet av riskbedömningsmodellen och vägledningsrapporterna. Från 2014 deltar IMM i revidering och utvidgning av modellen, vad gäller information om fler relevanta föroreningar, deras toxicitet och exponeringsvägar.

Projektet är ett samarbete med SGI (koordinator) och Kemakta.

Kontaktperson

Annika Hanberg, Professor. I projektet deltar även från IMM: Docent Marika Berglund, Docent Kristian Dreij .

Finansiering

Naturvårdsverket

Publikationer

17985700

19641944

Åberg A, Wiberg K, Tysklind M, Hanberg A och Hörnsten J (2007) Dioxinförorenade områden. En övergripande bedömning av spridnings- och exponeringsrisker. Rapport till Naturvårdsverket, Hållbar sanering.

Åberg A, Wiberg K, Hanberg A, Tysklind M (2009) Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark. Naturvårdsverket, Hållbar Sanering, Rapport 5929, 2009.

Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverkets rapport 5976, september 2009.

Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål. Naturvårdsverket Rapport 5978, september 2009.

Riskbedömning av förorenade områden En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. Naturvårdsverket Rapport 5977, januari 2010.