Projekt: Hållbar arbetsmiljö vid återvinning med metaller som utgångspunkt (GreenMetalwaste)

Hållbar utveckling kräver ökad återvinning, särskilt av vanliga och sällsynta metaller som kräver energiintensiva processer för utvinning, anrikning och efterbearbetning. Därför måste återvinningsindustrin öka under de närmsta åren.

Hantering av material för återvinning medför emellertid ökad risk för hög exponering av toxiska metaller och organiska kemikalier, repetitivt arbete och olyckor. I Sverige har vi dock lite kunskap om den nuvarande arbetsmiljön inom återvinningsindustrin. Dessutom skiljer sig troligen kunskapen om risker och systematiskt arbetsmiljöarbete mellan olika återvinningsföretag. I det tvärvetenskapliga projektet GreenMetalWaste kommer vi att kartlägga arbetsmiljön med särskilt fokus på metallexponering i stora och mindre metallåtervinningsföretag, undersöka hälsoeffekter, utvärdera riskhantering samt arbeta tillsammans med företagen för att hitta lösningar för att minska exponering och risker. Specifikt vill vi rekrytera arbetare i Stockholms län, Västra Götaland, Västerbotten och södra Sverige och bedöma 1) deras exponering (särskilt för metaller); 2) arbetsrelaterade hälsoeffekter inklusive via biomarkörer; och 3) tillsammans med företagen hitta strategier för att minimera risker. Projektet kommer att ge aktuell kunskap om exponering och risker i metallåtervinningsindustrin som är nödvändiga vid hantering av konflikter som kan uppstå mellan miljö- och arbetsmiljömålen i omställningen den gröna given.

Finansiering

  • FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsmiljö och välfärd
  • Karolinska Institutet
  • Europiska unionen (via partner på Lunds universitet)

Kontaktperson

Profile image

Karin Broberg

Professor
Anna Persson
2023-08-28