För elever & vårdnadshavare som deltar i PEDALS-studien

Här hittar du som deltar i PEDALS-studien mer information om ditt deltagande och vad det innebär.

Psykisk ohälsa bland ungdomar är en viktig samhällsfråga. Genom att delta i studien bidrar du/ni till ny kunskap om utbredningen av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd bland ungdomar i Sverige. När fakta finns kan man sedan lägga en bättre grund för ett bredare perspektiv på stöd och hjälp vid psykisk ohälsa bland ungdomar så att rätt resurser sätts in på rätt ställe.

Steg 1- information

Några veckor innan datainsamlingen kommer ni att informeras om studien på skolans skolplattform och av mentor. Alla deltagare både elev och vårdnadshavare behöver fylla i ett samtycke innan de deltar i studien.

Samtycke

•Det är frivilligt att delta

•Resultaten är anonyma-obehöriga kan ej ta del av dem

•Deltagarna kan inte identifieras

 

Du som deltagare kan ångra dig och välja att gå ur studien i efterhand- då raderas all information kring dig och dina enkätsvar.

Steg 2- datainsamling

Datainsamling

Eleverna fyller i en digital enkät på plats i skolan under skoltid i mindre grupper om cirka 6-8 personer. Vårdnadshavare fyller i en digital enkät hemma inom 2 veckor efter att eleven har fyllt i sin enkät i skolan.

Enkäterna handlar om:

  • Psykiskt mående
  • Psykiska besvär
  • Vårdbehov
  • Sociala medier/gaming
  • Sömn
  • Mobbning
  • Alkohol och droger

Tidsåtgång

Cirka 45-120 minuter/elev.

Steg 3-uppföljning

Ett och två år efter att den fösta enkäten har genomförts kommer deltagarna att få göra en uppföljning. Vid dessa tillfällen kommer bara delar av den första enkäten att göras. 1-års uppföljningen genomförs i skolan och 2-års uppföljningen skickas hem till deltagarna.

.
Foto: KIs mediabank

Vanliga frågor och svar

Vad innebär begreppen?

Psykiskt välbefinnande

WHO beskriver begreppet som ”Ett tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i.”

Vad som utgör välbefinnande bestäms delvis av våra föreställningar om vad ett gott liv innebär vilket gör det svårt att fastställa en individs välbefinnande.

Psykiska besvär 

Psykiska besvär är psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterierna för psykiatriska tillstånd till exempel oro och ångest. Dessa besvär är ofta reaktioner på livets olika påfrestningar och kan vara milda eller svåra beroende på omfattning och livssituation och kan vara något som individen behöver stöd och hjälp med.

Psykiatriska tillstånd 

Psykiatriska tillstånd är den allvarligaste formen av psykisk ohälsa. Olika tillstånd beskrivs i form av diagnoser och vårdinstanser kan behöva för individerna.

Hur vanliga är psykiatriska tillstånd hos ungdomar?

Väl genomförda studier som undersöker verklig förekomst av psykiatriska tillstånd och vårdbehov hos unga är ytterligt sällsynta i Sverige. De uppgifter som finns idag baseras därför till stor del på utländska studier. En grov skattning från forskningsstudier är att 10–15 % av barn och unga och 15-20% av unga vuxna har ett psykiatriskt tillstånd. Det överstiger andelen vårdade i dessa åldersgrupper vilket tyder på dolda vårdbehov och att många barn och ungdomar inte får det stöd som de är i behov av.

Varför ska jag vara med i PEDALs studien?

Psykisk ohälsa bland ungdomar är en viktig samhällsfråga. Genom att delta i studien bidrar du till ny kunskap om utbredningen av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd bland ungdomar Sverige. När fakta finns kan man sedan lägga en bättre grund för ett bredare perspektiv på stöd och hjälp vid psykisk ohälsa bland ungdomar där rätt resurser sätts in på rätt ställe.

Vad innebär ett informerat samtycke?

Att delta i ett forskningsprojekt är frivilligt. För att en person ska kunna ge samtycke till deltagande behöver tydlig och utförlig information ges över vad det innebär att vara med i studien.

CD
Innehållsgranskare:
Hanna Mulder
2024-05-29