För dig som arbetar i skolan och deltar i PEDALS-studien

Du som skolpersonal har en viktig roll i PEDALS-studien för att ge information till deltagarna och vid genomförandet av datainsamlingen. Här finns information som ger stöd vid dessa moment.

Steg 1 - information

Några veckor innan datainsamlingen kommer mentor/elevhälsan att skicka ut information om studien till berörda elever och vårdnadshavare på skolans skolplattform. Eleverna behöver också informeras på plats i skolan, till exempel på en mentorstid. Alla deltagare både elev och vårdnadshavare behöver fylla i ett samtycke innan de deltar i studien.

Samtycke

•Det är frivilligt att delta

•Resultaten är anonyma-obehöriga kan ej ta del av dem

•Deltagarna kan inte identifieras

 

Deltagarna kan ångra sig och välja att gå ur studien i efterhand- då raderas all information kring deltagaren och deras enkätsvar.

Steg 2- datainsamling

Datainsamling

Eleverna fyller i en digital enkät på plats i skolan under skoltid i mindre grupper om cirka 6-8 personer. Vårdnadshavare fyller i den digitala enkäten hemma inom 2 veckor efter att eleven har fyllt i sin enkät i skolan.

Enkäterna handlar om:

  • Psykiskt mående
  • Psykiska besvär
  • Vårdbehov
  • Sociala medier/gaming
  • Sömn
  • Mobbning
  • Alkohol och droger

Under datainsamlingen behöver en ansvarig vuxen vara på plats tillsammans med de elever som fyller i enkäten för att:

  • Svara på frågor
  • Hjälpa till vid språkliga svårigheter
  • Hjälpa till med inloggning och organisation

Under datainsamlingen kommer projektets koordinator finnas närvarande digitalt  för att stötta vid eventuella problem och frågor.

Tidsåtgång

Cirka 45-120 minuter/elev

Steg 3 - efter datainsamling

En enkät om psykisk hälsa kan väcka mycket känslor och efter datainsamlingen är det viktigt att fånga upp eleverna och samtala om det aktuella ämnet.

Ni kan behöva:

•Informera om hur/vart ungdomarna kan söka stöd och få hjälp

•Ökad närvaro av elevhälsoteamet tiden efter datainsamlingen

•Arbeta med psykisk ohälsa tex. som temadag eller i ämnen/kurser

Kontakta gärna projektets koordinator för att diskutera hur ett uppföljande arbete skulle kunna se ut på er skola.

Steg 4-uppföljning

Ett och två år efter att den fösta enkäten har genomförts kommer deltagarna att få göra en uppföljning. Vid dessa tillfällen kommer bara delar av den första enkäten att göras.

1-års uppföljningen genomförs i skolan, då kan hela klassen samtidigt fylla i enkäten till exempel under en mentorstid. 2-års uppföljningen skickas hem till deltagarna eftersom de då har slutat grundskolan.

Kontakt

Profile image

Hanna Mulder

Projektkoordinator
+46852482448
+46701704859
Profile image

Sara Maroufkhani

Projektkoordinator
CD
Innehållsgranskare:
Hanna Mulder
2024-04-17