AnTriEx och ViTriEx

AnTriEx och ViTriEx är verktyg för att genomföra simuleringsövningar i masskadehantering. De är baserade på verkliga situationer och möjliggör för deltagarna att fördjupa sig i realistiska övningar som tränar beslutsfattande, organisation och mycket mer. AnTriEx är ett analogt verktyg där övningar genomförs genom att deltagare är på plats personligen. ViTriEx är ett virtuellt verktyg som möjliggör att övningarna hålls digitalt.

Fyra personer står eller sitter runt en mängd röda plattor som ligger utspridda på golvet, i bakgrunden syns ytterliggare två personer
AT-läkare genomför en AnTriEx övning Foto: Åsa Svensson

Vad är AnTriEx?

AnTriEx står för Analogue Triage Exercise. Det är ett simuleringsverktyg där deltagarna får öva på organisation, kommunikation, ledning, beslutsfattande och prioritering i masskadesituationer. Det är ett väldigt flexibelt, portabelt och lättanvänt verktyg som fokuserar på lärande och interaktion bland deltagarna. Simuleringen görs på plats och scenariot är en fiktiv masskadesituation, men som bygger på verkliga händelser. I övningen förflyttas deltagarna till en masskadeplats där de skadade symboliseras av frisbee-plattor med information om vitala parametrar klistrade på. Deltagarna ska sedan själva del upp sig i ett team för att prioritera bland de skadade, ge en första vårdinsats, kommunicera och fatta beslut i en kaotisk och stressig miljö, där resurser och information är bristfällig. 

AnTriEx kan lätt anpassas utifrån behov och kunskapsnivån hos deltagarna.  

Lärandemål

  • Triage - Tillämpa grundläggande prioriterings principer av skadade i en masskadesituation där det finns en obalans mellan behov och tillgång. 
  • Kommunikation & Ledarskap - Förstå vikten av god kommunikation och gott ledarskap i katastrofinsatser och reflektera kring hur det används bäst. 
  • Beslutsfattande - Påvisa en förmåga att fatta beslut om prioritering av resurser och skadade, i en resursknappkontext och med begränsad tillgång på information. 

Vad behöver du för att använda AnTriEx?

AnTriEx är ett resurseffektivt simuleringsverktyg, både när det gäller förberedelsetid och material. Det enda som behövs är cirka 60 frisbee-plattor med tillhörande patientinformation och en eller flera instruktörer. 

Över axeln på en man syns en laptopskärm. På skärmen är ett fönster med simuleringsverktyget ViTriEx öppet och ett fönster med ett videosamtal mellan tre personer öppet.
ViTriEx används under en övning Foto: Åsa Svensson

Vad är ViTriEx?

ViTriEx är en förkortning av Virtual Triage Exercise. Det är ett simuleringsverktyg som tränar deltagarna i att organisera, kommunicera, leda, fatta beslut och prioritera i masskadesituationer. Simuleringen sker online och scenariot är en fiktiv masskadesituation, inspirerad av vekliga händelser. Under simuleringen tas deltagarna till en skadeplats samt till en akutmottagning på ett mindre sjukhus. Deltagarna tilldelas olika roller och får under stress öva på att prioritera bland de skadade, kommunicera och fatta snabba beslut i en kaotisk miljö där resurser och information är knapphändig. Simuleringen ger möjlighet till direkt återkoppling på de beslut som deltagarna fattat.  

Patienterna som används i ViTriEx kommer från en patentdatabas hos CRIMEDIM, Center for Research in Disaster and Emergency Medicine, Università del Piemonte Orientale i Novara, Italien, som vi samarbetar med.

Lärandemål

  • Applicera grundläggande principer för prioritering av skadade vid en masskadesituation, där det råder obalans mellan behov och resurser. 
  • Tillämpa rollfördelning vid, samt organisation av, en skadeplats.
  • Förmåga att på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och re-evaluering av akuta skador och symptom vid en masskadesituation.
  • Säkerställa en god kommunikationsteknik vid katastrofinsatser, samt på ett överskådligt sätt reflektera över hur det kan genomföras.

 Vad behövs för att använda ViTriEx?

ViTriEx använder fritt tillgängliga programvaror, utan krav på licenser eller på att ladda ner speciella program. Verktyget är fritt tillgängligt att användas för alla som är intresserade. De enda resurserna som behövs vid en simulering med ViTriEx är vanliga datorer, internetuppkoppling, samt instruktörer med katastrofmedicinsk kompetens.

Vill du veta mer om AnTriEx och ViTriEx och hur du använder dem? Kontakta oss

Profile image

Moa Herrgård

Anknuten till Undervisning/handledning
MH
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2024-07-16