Så görs KI:s toppublikationslista

Karolinska Institutet är landets största samlingsplats för akademisk forskning inom det livsvetenskapliga området. Våra forskare har en mycket omfattande produktion av vetenskapliga artiklar om allt från globala folkhälsofrågor till vårdutveckling och grundforskning om livets allra minsta beståndsdelar. En mycket stor andel av dessa publikationer bygger på samarbeten med hälso- och sjukvården och andra forskningsaktörer, i Sverige och internationellt.

Urvalskriterier

För att komma med i topplistan ska en artikel ha minst en KI-forskare i författarlistan och vara publicerad i en tidskrift som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Tidskriftens JIF ligger inom ett intervall som motsvarar JIF för topp 5 procent av samtliga artiklar i Medline. Topplistans tröskelvärde för 2024 är JIF 13,8.
  • Tidskriftens JCf, det vill säga fältnormerade citeringsgrad, ligger inom inom ett intervall som motsvarar JCf för topp 5 procent av samtliga artiklar i Medline. Topplistans tröskelvärde för 2024 är JCf 2,516

Begränsningen till Medline innebär att tröskelvärdena utgår ifrån universitets huvudsakliga ämnesområden, men även artiklar i andra ämnesområden kan ingå i topplistan.

Eftersom tidskrifternas JIF och JCf mäts vid olika tider på året och med olika tidsintervall har vi för tydlighetens skull valt att fastställa en lista med topprankade tidskrifter en gång om året, någon gång i september-oktober. Denna tidskriftslista kommer sedan ligga till grund för autoflödet med vetenskapliga artiklar till topplistan under det följande året med början den 1 januari. 

Tidskrifter i topplistan 2024

När artiklarnas referens flödas in i topplistan viktas även graden av anknytning till KI: låg, medel respektive hög anknytning. För låg anknytning räcker det om en person i författarlistan har uppgett någon form av koppling till KI. Med anknytning på medelnivå menas att antalet författare med KI-anknytning är minst fem eller minst 10 procent av samtliga författare. Med hög anknytning menas att artikelns korresponderande författare, första eller sista författare är verksam vid KI.

Begränsningar

Det går inte manuellt att lägga till eller ta bort artiklar ur den autoflödade topplistan. Artiklarna i listan länkas till PubMed (Medline) via KI:s universitetsbibliotek och inte som tidigare direkt till tidskrifternas egna webbsidor.

Andra begränsningar jämfört med den tidigare manuella listan är att det inte går att få med de olika tidskrifternas egna publiceringsvinjetter, som till exempel "Letter", "Original Research" eller "Analaysis", och ibland inte heller publiceringsdatum. I vissa fall kan artiklar dyka upp flera månader efter publicering, eftersom registrering i de databaser där toppublikationslistan hämtar information är beroende av tidskrifternas egna redaktionella rutiner. Av samma skäl är det ofta datumet för print-utgåvan som anges istället för den första publiceringen online.

Ett sätt för forskare att snabba på visningen av egna artiklar i toppublikationslistan kan vara att verifiera artiklarna i universitetsbibliotekets bibliometridatabas.

Bakgrund

Den så kallade toppublikationslistan har funnits i en eller annan form i över 20 år och presenterar aktuella vetenskapliga artiklar – både originalresultat och översiktsartiklar – där KI:s forskare medverkat. Under många år uppdaterades listan manuellt och kriteriet för att komma med var minst en författare med KI-anknytning och att artikeln var publicerad i en tidskrift med JIF (journal impact factor) 15 och uppåt.

Sedan 2018 uppdateras toppublikationslistan genom att information om artiklar hämtas automatiskt från databaserna Medline och Web of Science ungefär varannan vecka (något längre uppdateringstid över årsskiften). Samtidigt med omgörningen har urvalskriterierna för att komma med på listan breddats något.

Urvalskriterierna har tagits fram i samråd mellan KI:s vetenskapliga ledning, universitetsbibliotekets bibliometrigrupp och kommunikationsavdelningen. Notera också att det kan vara andra urvalskriterier för pressmeddelanden och populärvetenskapliga nyheter på KI:s webbplatser.

Kontakt

KIB Forskarstöd för frågor om bibliometri, urval och databaser: kib@ki.se

Kommunikationsavdelningen för frågor om presentation: katarina.sternudd@ki.se