Grundutbildning vid institutionen för odontologi

Vid institutionen för odontologi bedrivs grundutbildning till tandhygienist och tandläkare samt påbyggnadsutbildning inom tandhygienistutbildningen med särskilt fokus på parodontologi och implantatbehandling.

Utbildningen av tandläkare och tandhygienister syftar till att ge studenterna kunskaper, förhållningssätt, attityder och erfarenhet så att de kan ansvara för respektive professions del i prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av orala sjukdomar. Genom patientsamarbete mellan tandhygienist- och tandläkarstuderande i behandlingssituationen tränas också tvärprofessionellt arbete i behandlingsteam. De undervisningsformer som används är handledning, föreläsningar, case seminarier, demonstrationer och temadagar.

Tandläkar- och tandhygieniststudenter tillägnar sig klinisk erfarenhet så att de kan ansvara för prevention, diagnostik och behandling av orala sjukdomar. Studenterna själva förbereder och håller lektioner i tandhälsovård på skolor och daghem i närområdet, har auskultationer på specialistklinik och vid behandling under narkos. Kärnan i den kliniska utbildningen är klinikerna för vuxentandvård. Dessa kliniker motsvarar en allmän vuxentandvårdsklinik som i genomsnitt skriver in ca 350-400 nya patienter per år. Kliniken har även ett revisionsklientel på ca 1700 patienter där tidigare utförda behandlingar följs upp och kontrolleras. På kliniken utför de studerande patientbehandling under handledning. Ett 70-tal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor finns tillgängliga för detta. På klinikerna får tandhygieniststudenter och tandläkarstudenter sin kliniska färdighetsträning i odontologisk profylaktik respektive klinisk odontologi vilket inkluderar ämnena parodontologi, kariologi, endodonti, oral protetik och klinisk oral fysiologi. Studenterna tränas kontinuerligt i en realistisk miljö i patientbemötande, professionellt omhändertagande, sjukdomsbehandling och rehabilitering.

Odontologisk röntgen

På kliniken för odontologisk röntgen genomgår studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen grundutbildning i odontologisk radiologi. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment för att studenterna ska få en bred kunskapsbas inför arbete med joniserande strålning och röntgenbildtagning. I utbildningen ingår att få kunskap om intraoral röntgenbildtagning samt några extraorala tekniker, som t ex panorama och inblick i CBCT-teknik.

Att kunna ta och använda intraorala röntgenbilder är grundläggande vid odontologisk diagnostik inom tandvård. Vår målsättning är att studenterna ska ha kunskaper om allt som rör arbete med joniserande strålning, från lagstiftning om arbete med röntgenstrålning via strålfysik, biologiska effekter av röntgenstrålning och strålskydd, till enskilda röntgenbilders kvalitet och möjligheter att användas vid diagnostik.

För att uppnå undervisningsmålen och hålla en hög standard på utbildningen i odontologisk radiologi arbetar avdelningen mycket med pedagogisk utveckling.

Studentcentrerad undervisning, tillgång till webbaserade utbildningsmaterial och utvärdering av delkurserna är viktiga inslag för att stimulera studenternas lärande och utveckla undervisningen.

Med jämna mellanrum arrangerar avdelningen även interna och externa kurser för att ge tandvårdspersonal möjlighet att öka sin kompetens inom ämnet oral radiologi.

Gerodonti

Enheten för oral diagnostik bedriver undervisning inom ämnesområdet på termin 9 och 10 inom tandläkarprogrammet och på termin 1 i påbyggnadsutbildningen inom tandhygienistprogrammet. Avdelningen har också doktorander och handleder i magisterarbeten och examensarbeten. Undervisningen leds av docent Inger Wårdh och adjunkterna Agneta Gundler och Per Stjernfeldt-Elgestad.

Som en bas för både undervisning och forskning har gerodontin på KI ansvar för den uppsökande tandvårdsverksamheten till äldre och funktionshindrade i Huddinge kommun. Denna verksamhet leds av tandhygienisterna Maria Juslin och Caroline Girestam.

Käkkirurgi

På den käkkirurgiska enheten utbildas i första hand tandläkarstudenter. Undervisning sträcker sig över områden såsom lokalanestesi, hård och mjukvävnadssjukdomar, oral medicin, medicinsk riskbedömning, extraktionslära och käkkirurgi. Föreläsningar, seminarier, klinisk handledning och auskultationer på den landstingsanknutna Käkkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Huddinge och Solna är några av de undervisningsmoment som ryms inom enhetens kurser. Käkkirurgiska enheten medverkar på Tandläkarprogrammets termin 3, 4, 6, 7, 9 och 10 samt i utbildningen av KUT. Under klinisk lärarhandledning får studenterna lära sig att lägga bedövning, extrahera tänder, operera ut tänder samt ta biopsier och göra mindre oralkirurgiska ingrepp.

Under den senaste femårsperioden har stora förändringar gjorts i den käkkirurgiska undervisningen på tandläkarprogrammet där mer moderna pedagogiska metoder som stimulerar till ett mer interaktivt lärande och reflekterande förhållningssätt har implementerats. På grund av ett minskande patientunderlag och ökande mängd studenter har fokus varit på att utveckla vår undervisning ytterligare. Pedagogisk forskning har utvärderat användningen av simulator för operativ extraktion av visdomstand och användandet av virtuella patienter i Web-SP. Med det senare har studenterna övat anamnesupptagning, diagnostik, terapiplanering och bedömning. Utfallet har varit mycket positivt och dessa metoder kommer att införas i undervisningen inom en snar framtid. Efter önskemål från studenterna om mer undervisning i dentoalveolär kirurgi har enheten sedan snart två år startat upp en klinik för just detta där samtliga studenter under sitt sista utbildningsår får genomföra operativa extraktioner.

Oral protetik

Utbildningen i oral protetik och implantologi ingår i den 5-åriga utbildningsplanen för att bli tandläkare.

Ämnet är det mest omfattande inom tandläkarprogrammets grundutbildning och ges under terminerna 5 till 10 och omfattar totalt drygt 24 veckor oral protetik samt 3,5 veckor Implantatprotetik. Målet är att ge studenterna teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter att självständigt utföra utredningar, terapiplaneringar och behandlingar av patienter med behov av oral rehabilitering och funktionsnedsättningar.

Tandläkarstuderande har egen patientbehandling i protetik på kliniken från tredje året till och med femte och sista året. Innan dess tränar de olika moment på simuleringskliniken (prekliniken).

På simuleringskliniken genomgår de studerande kurser i kron- och broprotetik: I. Preparationslära och kron- och broprotetik: II. CAD/CAM . Vidare ges kurser i helprotes och preklinisk implantologi.

På kliniken utför de studerande patientbehandling under handledning: ett 70-tal tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister finns tillgängliga för detta. Lärarna, som är professorer, adjunkter och lektorer, är anställda på andra enheter men har sin huvudsakliga undervisning eller del av denna som klinisk handledning förlagd till klinikerna för vuxentandvård. Tandsköterskorna är alla anställda på kliniken och deltar i den kliniska handledningen genom att vissa moment som studenterna utför delegerats till dem att bedöma.

Orofacial smärta och käkfunktion

Utbildning i orofacial smärta och käkfunktion ingår i den 5-åriga studieplanen för att bli tandläkare.

Orofacial smärta och käkfunktion omfattar 5 veckor under terminerna 5, 6, 8 och 9. Målet är att ge studenterna teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter att självständigt utföra utredningar och behandlingar av patienter med smärttillstånd samt funktionsnedsättningar i ansiktsområdet. Studenterna ska även ha kännedom om bakgrunden till obstruktivt sömnapnésyndrom samt dess odontologiska behandlingsmöjligheter.