Utbildning vid enheten för obstetrik och gynekologi

Vid enheten bedrivs utbildning på flera olika nivåer. Vi medverkar vid utbildning av studenter inom Läkarprogrammets tema 6 och två självvalda kursen (SVK). Hos oss bedrivs även forskarutbildning och för läkare under specialistutbildning finns möjlighet att läsa en specialkompetenskurs (SK-kurser) i samarbete med Socialstyrelsen.

Utbildning obstetrik
Foto: Cecilia Hultqvist

Läkarstudenter

På enheten tar vi emot läkarstudenter inom tema 6 (termin 10) och ett antal Erasmusstudenter från våra nordiska grannländer på Moment reproduktion, 10 hp. Momentet är en del av kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, 22,5 hp, och omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. Verksamhetsförlagd utbildning är centralt under momentet och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom samt vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innefattar också kvinnors utsatthet i familj och samhälle samt därtill relevanta författningar och lagar. Under momentet integreras ny kunskap med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Mer information om momentet och kursen som helhet går att hitta på kurssidan för Klinisk medicin – Inriktning reproduktion och utveckling

Internationella studenter har även möjlighet att delta på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss som en del av kursen Klinisk rotation – Gynekologi obstetrik, 12 hp. Fokus i kursen ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas. Beroende på studentens erfarenhet och kunskap ges möjlighet att ta olika grad av aktiv del i arbetet.

Enheten arbetar även med kursen SVK Perinatologi, 7,5 hp, som vanligen läses av studenter på Läkarprogrammets termin 6. Studenter på kursen har en del av sin teori och VFU hos oss.

Forskarutbildning

Hos enheten finns flertalet forskarstuderande inom klinisk och preklinisk forskning. Du kan läsa mer om enhetens forskarstuderande på våra sidor. Information till forskarstuderande finns på institutionen på CLINTEC:s sida för forskarstuderande. Doktorandplatser utlyses på Karolinska Institutets hemsida för utbildning.

Enheten håller i samarbete med Toronto universitet i kursen Medical Developmental Biology, en utbyteskurs för doktorander och post-doktorander. Mer information om kursen finns i kurskatalogen för forskarutbildning på Karolinska Institutets hemsida och på Toronto universitets hemsida.

Flera av enhetens forskare är verksamma som föreläsare på kurser för forskarstuderande. Enheten bidrar bland annat till kursen Gene Regulation in the Early Human Embryo, en del av doktorandprogrammet för Utveckling och regeneration (DevReg).

Länkar

Specialkompetenskurser

Enheten genomför i samarbete med Socialstyrelsen specialistkompetenskursen Grundkurs i Cervixcancerprevention. Kursen riktar sig till blivande gynekologer. Information om ansökan finns på Socialstyrelsens hemsida.

Utbildnings- och forskningsnätverk

Inom enheten drivs det aktiva forskningsnätverket Tissue and motion där du kan läsa mer om nätverket, och andra forskningsnätverk vid Karolinska Institutet. 

Pedagogiska utmärkelser

År 2021 fick Hedvig Engberg, specialistläkare i gynekologi och obstetrik och tidigare amanuens, pris för bästa handledare från Sveriges Läkarförbund, Stockholms studentavdelning.

GA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-06-27