Samarbeten och internationalisering

Nationella samarbeten

Enheten för logopedi samverkar med motsvarande enheter vid landets lärosäten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå vid årliga utbildningsmöten samt inom nätverk och den interaktiva sidan PUMA för utbildning samt forskningssamarbeten. Samverkan inom forskning sker också med andra lärosäten och organisationer.

Internationalisering

Med begreppet internationalisering menas att skapa förutsättningar och möjligheter för samarbete och förståelse mellan länder. Vid enheten för logopedi bedrivs olika aktiviteter med detta syfte, både inom forskning och inom utbildning.

Anna Eva Hallin har ansvaret för arbetet med internationalisering vid logopedprogrammet. Strategiska beslut fattas i CLINTECs utbildningsnämnd, men bereds även i utbildningsrådet vid enheten för logopedi med student- och lärarrepresentanter.

Internationaliseringsstrategi logopedprogrammet

internationalisering
Foto: Shutterstock

Internationaliseringsaktiviteter på hemmaplan

Ett av målen i logopedprogrammets strategi för internationalisering  är att minst en internationaliseringsaktivitet ska ske per termin inom logopedprogrammets kurser.  Detta för att möjliggöra att alla logopedstudenter deltar i internationaliseringsaktiviteter under utbildningen oavsett om en åker på ett fysiskt utbyte eller inte. Ett exempel är den digitala läraktiviteten COIL (Collaborative online international learning) där studenter från fyra olika universitet runt om i världen delar perspektiv på logopedyrket under kursen Övergång till professionell autonomi under termin 7. Dessutom kommer ett eller ett par semiarier med internationaliseringstema ordnas för samtliga logopedstudenter och lärare varje läsår, där till exempel inresande studenter eller studenter som varit på utbyte delar med sig av sina erfarenheter.

Studera utomlands

SLP-IN Summer School (tidigare Intensivprogrammet, IP)

Logopedprogrammet vid enheten för logopedi är partner i ett internationellt nätverk som heter Speech-Language Pathology International Network (SLP-IN). Nätverket anordnar bl a en veckas sommarkurs i logopedi som ges i augusti varje år och omfattar föreläsningar och seminarier i olika logopediska ämnen. Undervisningen sker på engelska och hålls av lärare från de universitet som ingår i nätverket. Enheten för logopedi deltar i nätverket och både studenter och lärare brukar delta i sommarskolan. Tjugo universitet från 16 länder i Europa samt USA, Hong Kong och Taiwan ingår i nätverket.

Studenter som fullgjort fyra terminer vid logopedprogrammet har möjlighet att söka till SLP-IN Summer School. Mer information om programmet och ansökningsförfarandet finns på logopedprogrammets programwebb.

Utbytesstudier

I nuläget finns utbytesavtal mellan logopedprogrammet vid KI och Köpenhamns universitet, University of Illinois, Seton Hall University, University of Sao Paulo och Tampere University för lärar- och studentutbyte. Vid alla dessa universitet kan man ta kurser och tillgodoräkna sig poäng på logopedprogrammet på en eller flera kurser, oftast den valbara kursen.

Är du logopedstudent kan du läsa mer om möjligheter för studentutbyte på logopedprogrammets programwebb:

Vid frågor kan du även kontakta Anna Eva Hallin (när det gäller utbildningsfrågor) eller den internationella studentkoordinatorn Christoffer Bodforss (när det gäller ansökan och allmänna frågor om utbytesstudier).

Global Hälsa, 7,5 hp

Den programöverskridande valbara kursen Global Hälsa vid KI består av ca tre veckors teoretiska heltidsstudier vid KI om folkhälsofrågor och sedan två veckors fältstudier utomlands, och går i slutet av höstterminen. Logopedstudenter kan gå kursen som sin valbara kurs på termin 7. Ansökan sker under termin 6, se information om Valbar kurs på logopedprogrammets programwebb.

Mer information om kursen Global Hälsa.

På egen hand

Det finns också möjlighet att studera utomlands på egen hand, som s.k. free mover. Det innebär att du själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar, garanterad kursplats m.m. Du tar studieuppehåll från KI under din utlandsstudieperiod. Det är viktigt att diskutera planering av studierna tillsammans med kursansvariga vid KI innan resan så det inte blir problem med tillgodoräknanden senare.

Undervisa utomlands

För lärare

Möjligheter att undervisa utomlands finns både inom Norden och inom Europa genom de internationella avtal som finns. Logopedprogrammet har just nu avtal om lärarutbyte med Köpenhamns universitet, Tampere University och Åbo Akademi. Såväl resa som uppehälle kan ersättas genom avtalen. Vid lärarutbyten är kravet vanligen minst åtta timmars undervisning under några dagar och att ett avtal finns mellan universiteten.

Vill du veta mer, kontakta Anna Eva Hallin.