Samarbeten & Internationalisering

internationalisering
Foto: Shutterstock

Nationella samarbeten

Enheten för logopedi samverkar med motsvarande enheter vid landets lärosäten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå vid årliga utbildningsmöten samt inom nätverk och interaktiva hemsidor för utbildning samt forskningssamarbeten. Samverkan inom forskning sker också med andra lärosäten och organisationer.

Internationalisering

Med begreppet internationalisering menas att skapa förutsättningar och möjligheter för samarbete och förståelse mellan länder. Vid enheten för logopedi bedrivs olika aktiviteter med detta syfte, både inom forskning och inom utbildning.

Ellika Schalling har ansvaret för arbetet med internationalisering vid logopedprogrammet. Strategiska beslut fattas i CLINTECs utbildningsnämnd, men bereds även i utbildningsrådet vid enheten för logopedi med student- och lärarrepresentanter.

Internationaliseringsaktiviteter på hemmaplan

Under läsåret kan  seminarier anordnas för studenter och lärare med internationaliseringstema. Detta är ett sätt att fånga upp de erfarenheter som finns bland studenter och lärare av att studera eller undervisa utomlands. Vid några tillfällen inbjuds även en gästföreläsare att tala om ett tema med anknytning till internationalisering.

Internationella samarbeten

SLP-IN Summer School (tidigare Intensivprogrammet, IP)

Logopedprogrammet vid enheten för logopedi är partner i ett internationellt nätverk som heter Speech-Language Pathology International Network (SLP-IN). Nätverket anordnar bl a en veckas sommarkurs i logopedi som ges i augusti varje år och omfattar föreläsningar och seminarier i olika logopediska ämnen. Undervisningen sker på engelska och hålls av lärare från de universitet som ingår i nätverket. Enheten för logopedi deltar i nätverket och både studenter och lärare brukar delta i sommarskolan. Tjugo universitet från 15 länder i Europa samt USA, Hong Kong och Taiwan ingår i nätverket.

Studenter som fullgjort fyra terminer vid logopedprogrammet har möjlighet att söka till SLP-IN Summer School. Mer information om programmet och ansökningsförfarandet görs tillgängligt i början av vårterminen för studenter på T4 och T6.

Studera utomlands

Utbytesstudier

I nuläget finns utbytesavtal mellan logopedprogrammet vid KI och Köpenhamns universitet, University of Illinois, Seton Hall University,University of Sao Paulo och Fontys University of Applied Sciences för lärar- och studentutbyte. Avtal finns också mellan Sheffield University samt Åbo Akademi och logopedprogrammet vid KI för lärarutbyte.

För frågor kontakta Ellika Schalling (när det gäller utbildningsfrågor) eller den internationella studentkoordinatorn Christian Todoran (när det gäller ansökan och allmänna frågor om utbytesstudier).

Global Hälsa, 7,5 hp

Den programöverskridande valbara kursen Global Hälsa vid KI är möjlig att söka för logopedstudenter på termin 7. Logopedprogrammet brukar få cirka sex platser och ansökan till kursen görs under termin 6. Kursen består av ca tre veckors teoretiska heltidsstudier vid KI om folkhälsofrågor och sedan två veckors fältstudier utomlands.

Mer information om kursen Global Hälsa

På egen hand

Det finns också möjlighet att studera utomlands på egen hand, som s.k. free mover. Det innebär att du själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar, garanterad kursplats m.m. Du tar studieuppehåll från KI under din utlandsstudieperiod. Det är viktigt att diskutera planering av studierna tillsammans med kursansvariga vid KI innan resan så det inte blir problem med tillgodoräknanden senare.

Undervisa utomlands

För lärare

Möjligheter att undervisa utomlands finns både inom Norden och inom Europa genom de internationella avtal som finns. Logopedprogrammet har avtal om lärarutbyte med Köpenhamns universitet, Åbo Akademi och Sheffield University. Såväl resa som uppehälle kan ersättas genom avtalen. Vid lärarutbyten är kravet vanligen minst åtta timmars undervisning under några dagar och att ett avtal finns mellan universiteten.

Vill du veta mer, kontakta Ellika Schalling.