Om enheten för radiologi

Enheten för radiologi bildades 2017 vid Karolinska Institutets institution för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

Lokaliserad vid Campus Flemingsberg och vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, inflätad i sjukhusets verksamheter tillgängliggörs patienter, bilder och infrastruktur för forskning, utbildning och undervisning.

I samverkan med ”Stockholm Medical Imaging Laboratory and Education” (SMILE) hanteras bilder och kursutbud för bildintresserade forskare med diversifierad bakgrund. Involvering i det Jonassons bildcentrum vid KTH campus syd ger oss tillgång till fler multidiciplinära forskare och avancerad klinisk och preklinisk bildutrustning.

På enheten för radiologi (C1-46, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) representanter från kliniska verksamheter inom radiologi/röntgen och nuklearmedicin, ingår. Enhetens fakultetsråd består av KI-anställda professorer/ämnesföreträdare, adjungerade och gäst-professorer samt anknutna seniora forskare. Utbildning är nära knuten till forskning och båda en integrerad del i klinikens vardag, där multidiciplinära ronder är angelägna. På en multidiciplinär arena verkar forskare och doktorander integrerat med sjukhusets, universitetens och företags personal inom basal och klinisk forskning och undervisning med att utbilda, utvärdera och tillgängliggöra förbättringar och innovationer till patienter i klinisk rutinsjukvård.

Vår forskning inom medicinsk radiologi och nuklearmedicin involverar alla moderna bildgivande modaliteter med fokus på högteknologisk apparatur, såsom MRI, dubbel-energi högupplöst CT, SPECT-CT, PET-CT, och digital volymtomografi CBCT.

Övre gastrointestinal radiologi-forskning fokuserar mot tumördetektion och behandling men är också starkt inom transplantationsområdet.

Leverfunktion och dess regeneration efter kirurgi, detektion av lever- och pancreascancer, primär skleroserande cholangit, behandlingseffekter och prediktion inom esofaguscancer inkluderas. Inom interventionell radiologi utförs t.ex. translationell kemoembolisering (TACE)-terapi på lever- och njurtumörer inom kliniska prövningar. Ytterligare kliniska och prekliniska forskningsområden innefattar kardiovaskulär och torakal bildåtergivning, skelett- och trauma, PET-detektion av lungtumörer, Nya bildgivande och analysmetoder implementeras tillsammans med KTH.

Vid enheten bedrivs undervisning inom bild- och funktionsmedicin på såväl grund- (kandidat resp. master), specialist- som forskarutbildningsnivå. Enheten ansvarar för grundutbildning av läkare i bild- och funktionsmedicin (radiologi), och deltar även i övriga utbildningsprogram vid KI och KTHs skola för teknik och hälsa (STH) för läkare, sjuksköterskor (speciellt röntgensjuksköterskor).

Inom enheten finns också från 2023 tidigare enheten, numer forskargruppen funktion och teknologi, en multidiciplinär grupp KI-forskare inom klinisk fysiologi, nuklearmedicin, sjukhusfysik och medicinsk teknologi, som även ansvarar för kurser vid såväl KI, KTH och SU.

Organisation

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för radiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, C1:46, Huddinge
141 86 Stockholm

Fax. 08-711 48 40

TB
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-05-13