Om CHK

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning (CHK)

Vi är ett virtuellt centrum som ska:

  • samordna, stärka och utveckla hörsel- och kommunikationsforskning vid både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset,
  • utgå från patientens och vårdens behov och frågeställningar och sträva att effektivt återföra forskningsresultat till klinisk verksamhet (translationell forskning),
  • stödja och stimulera samarbeten och synergier med andra grupper i Sverige och internationellt,
  • verka för ett aktivt informationsutbyte med samhället i övrigt.

Baby med hörlurar sitter framför en dataskärm

Ett nätverk för forskning

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning är en centrumbildning direkt underställd Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Vi är en nätverksorganisationen för att stödja och integrera forskning kring hörsel, röst och tal/språk inom KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Olika forskargrupper och forskningslaboratorier är basen för vår faktiska forskningsverksamhet.

CHK inrättades år 2002 med målet att med ett nyskapande och flexibelt angreppssätt stimulera verksamhet som främjar människors hälsa inom dessa områden.

Forskargrupper på många enheter och kliniker

Enheten för Försäkringsmedicin, KNV

Enheten för Logopedi, CLINTEC

Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar, CLINTEC

Enheten för audiologi, Inst f Fysiologi och Farmakologi

Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/ Enheten för Cochleaimplantat

Styrgrupp

CHK leds av en styrgrupp bestående av ledamöter utsedda av Styrelsen för forskning vid KI samt två adjungerade ledamöter. Styrgruppen består av:

Ordförande
Torgny Wännström
torgny.wannstrom@telia.com

Förutvarande VD AFA Försäkring. Med. Dr. hc. Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelseledamot i Centrum för Genusmedicin vid KI.

Ledamot, tf föreståndare
Sten Hellström
sten.hellstrom@karolinska.se

Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ledamot
Anette Lohmander
anette.lohmander@ki.se

Professor, enheten för logopedi, KI/CLINTEC.
Ledamot
Jan-Peter Strömgren
jan.peter.stromgren@fs.hrf.se

Ordförande Hörselbron AB och Handikapphistoriska föreningen. F.d. förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund.

Ledamot
Per Östberg
per.ostberg@ki.se
Docent, universitetslektor, Enheten för logopedi, KI/CLINTEC.
Adjungerad
Lars-Olaf Cardell
lars-olaf.cardell@ki.se
Professor, enheten för ÖNH-sjukdomar, KI/CLINTEC institutionens representant.
Adjungerad
Peter Nordqvist peter@horselbron.se
Tekn dr, VD Forskningsinstitutet Hörselbron AB.

Ledamot
Lars Berge-Kleber
larsberge.kleber@gmail.com

Ordförande i Afasiförbundet.

Kontakt

Föreståndare, tf
Sten Hellström
sten.hellstrom@karolinska.se
Mobil: 070-496 24 32.

Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
AudiologiHörselLogopedi