Skip to main content

Om CHK

Barn med hörlurar
Barn med hörlurar

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning (CHK)

Vi är ett virtuellt centrum som ska:

  • samordna, stärka och utveckla hörsel- och kommunikationsforskning vid både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset,
  • utgå från patientens och vårdens behov och frågeställningar och sträva att effektivt återföra forskningsresultat till klinisk verksamhet (translationell forskning),
  • stödja och stimulera samarbeten och synergier med andra grupper i Sverige och internationellt,
  • verka för ett aktivt informationsutbyte med samhället i övrigt.

Ett nätverk för forskning

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning är en centrumbildning direkt underställd Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Vi är en nätverksorganisationen för att stödja och integrera forskning kring hörsel, röst och tal/språk inom KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Olika forskargrupper och forskningslaboratorier är basen för vår faktiska forskningsverksamhet.

CHK inrättades år 2002 med målet att med ett nyskapande och flexibelt angreppssätt stimulera verksamhet som främjar människors hälsa inom dessa områden.

Forskargrupper på många enheter och kliniker

Enheten för Försäkringsmedicin, KNV

Enheten för Logopedi, CLINTEC

Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar, CLINTEC

Enheten för audiologi, Inst f Fysiologi och Farmakologi

Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/ Enheten för Cochleaimplantat

Styrgrupp

CHK leds av en styrgrupp bestående av ledamöter utsedda av Styrelsen för forskning vid KI samt två adjungerade ledamöter. Styrgruppen består av:

Ordförande Torgny Wännström torgny.wannstrom@telia.com Förutvarande VD AFA Försäkring. Med. Dr. hc. Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelseledamot i Centrum för Genusmedicin vid KI.
Ledamot, tf föreståndare Sten Hellström sten.hellstrom@karolinska.se Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
Ledamot Anette Lohmander anette.lohmander@ki.se Professor, enheten för logopedi, KI/CLINTEC.
Ledamot Jan-Peter Strömgren jan.peter.stromgren@fs.hrf.se Ordförande Hörselbron AB och Handikapphistoriska föreningen. F.d. förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund.
Ledamot Per Östberg per.ostberg@ki.se Docent, universitetslektor, Enheten för logopedi, KI/CLINTEC.
Adjungerad Lars-Olaf Cardell lars-olaf.cardell@ki.se Professor, enheten för ÖNH-sjukdomar, KI/CLINTEC institutionens representant.
Adjungerad Peter Nordqvist peter@horselbron.se Tekn dr, VD Forskningsinstitutet Hörselbron AB.
Ledamot Lars Berge-Kleber larsberge.kleber@gmail.com Ordförande i Afasiförbundet.

Kontakt

Föreståndare, tf Sten Hellström sten.hellstrom@karolinska.se Mobil: 070-496 24 32. Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.