Konsistoriet

This page in English

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Uppgifter

Konsistoriets uppgifter regleras i myndighetsförordningen, högskolelagen och högskoleförordningen. Konsistoriet beslutar bland annat om:

  • Karolinska Institutets övergripande inriktning och organisation
  • Karolinska Institutets årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar
  • Intern resursfördelning och uppföljning
  • Åtgärder med anledning av Riksrevisionens och internrevisionens rapporter
  • Antagningsordning
  • Anställningsordning
  • Viktigare föreskrifter och frågor i övrigt som är av principiell vikt

Internrevisionen

Internrevisionen som är en oberoende och självständig funktion arbetar på Konsistoriets uppdrag som omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Mer om internrevisionen

Konsistoriets ledamöter

Av regeringen utsedda ledamöter:

Lars Leijonborg, f. statsrådet, ordf.

Susana Borrás, professor

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses

Sofia Heidenberg, verkställande direktör

Marianne Lundius, f.d. justitieråd

Jonas Milton, senior advisor

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd

Charlotte Strömberg, verkställande direktör

Rektor - självskriven ledamot

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor

Av fakulteten valda lärarrepresentanter

Lena von Koch, professor

Anna Karlsson, professor

Elias Arnér, professor

Av studentkårerna utsedda studentrepresentanter

Petter Berg, Odontologiska föreningen (OF)

Matilda Liljedahl, Medicinska föreningen (MF)

Arash Hellysaz, Medicinska föreningens doktorandsektion (MF)

Adjungerad ledamot

Henrik Grönberg, vikarierande prorektor

Personalföreträdare - med närvaro- och yttranderätt

Anne Edgren, forskningssamordnare, ST

Erika Franzén, universitetslektor, Saco-S

Henry Wölling, biblioteksassistent, SEKO

Huvudföredragande

Per Bengtsson, universitetsdirektör

Sekreterare

Claes-Olov Fälth, samordnare

LedningOrganisation