KI som remissinstans

KI besvarar remisser i form av betänkanden, skrivelser mm. Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Ett förslag kan också utarbetas inom ett departement och presenteras då vanligen som en rapport inom Departementsserien (Ds). Även utredningar inom Högskoleverket kan bli föremål för remisser.

Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och kommuner. Om flertalet remissinstanser är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än de utredningen föreslår.

Behandling inom KI

I egenskap av statlig myndighet anmodas KI i vissa fall att besvara översänd remiss. I andra fall har KI möjlighet att lämna synpunkter.

I allmänhet överlämnas dessa remisser till en eller flera av KIs tre styrelser eller till en tjänsteman inom KIs administration att utarbeta förslag till yttrande. Styrelserna utser arbetsgrupper som avger förslag till yttrande. I arbetsgrupperna ingår ofta även ledamöter utanför styrelserna med relevant kunskap i respektive ämne.

Styrelserna tar ställning till arbetsgruppens förslag till yttrande och efter beslut av rektor sänds KIs yttrande till remitterande myndighet: Departement, Högskoleverket eller annat organ.

Remissvar 2013

Ds 2013:13 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
Förslag om ändrade regler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016 (U2013/2343/UH)
Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande (U2013/983/UH)
Nationella åtgärder för att begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror i livsmedel
Promemorian Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet
Remissvar Ds 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

Remissvar 2012

Kommentarer till Landsbygdsdepartementets 3R-utredning
Förslag till rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsbelagd utbildning, dn 12/085
Yttrande över remiss till Nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad (Dnr 402/666/11)
Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och med upphävande av direktiv 2001/20/EG
Yttrande över Socialstyrelsens remiss - förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria
Remissvar avseende delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet o högskolor
Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, Dnr 31-13678/10
Delbetänkande, registerdata för forskning (SOU 2012:36)
Förslag, åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för
Betänkandet SOU 2012:5 Högskolornas föreskrifter
Yttrande över ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJ/FS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll
Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeutexamen (2011:20R)
Yttrande över betänkandet "Ny Djurskyddslag" (SOU2011:75)
Betänkandet SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor
Nationell beredning av rapporten Vilja till forskning om det nordiska forskningssamarbetet
Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning
Rapporten "Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor" U2011/7356/UH
Yttrande avseende EU-kommissionens förslag till dataskyddsförordning
Comments on the European Commission´s draft for the framework programme for research and innovation 2014-2020
Delbetänkande Högskolemyndighets- o programkontorsutredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsorådet SOU 2012:1

Remissvar 2011

Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor, U2011/5414/UH
Ds 2011:32 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation (Dn S2011/8247/FS)
Förslag om ändrad lydelse för specialistsjuksköterskeexamen
Remissyttrande avseende SOU 2011:19: Tid för snabb, flexibel inlärning
Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)
Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)
Förslag på ämnesstruktur för söktjänst på antagning.se och studera.nu
Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutb med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutb
Yttrande över Biobanksutredningens betänkande "En ny biobankslag" SOU 2010:81
Högskoleverkets rapport; på väg mot en ny utbildning? Ett regeringsuppdrag angående kiropraktor- och naprapatutbildningar
Remissyttrande angående förslag till föreskrifter "Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer"
Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Förslag till gemensam satsning 2011 - 2015. Översyn av de nationella kvalitetsregistren
Ett hållbart Huddinge - Mål och krav för ett hållbart samhälle, KS-2010/257.179
Betänkandet Kompetens och ansvar, SOU 2010:65

För tidigare remissvar, kontakta registrator. 

Registrator

Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Registrator ansvarar för Karolinska Institutets gemensamma diarium, diarieföringsfrågor samt utlämnande av allmänna handlingar.

Öppettider:
Mån-Tors 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Fre 09.00-11.30 och 13.00-15.00

Remiss