Ulrika Nygren

Ulrika Nygren

Universitetsadjunkt, Adj
E-postadress: ulrika.nygren@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjungerad universitetsadjunkt vid Enheten för logopedi, (CLINTEC) och
  anställd vid Medicinsk enhet logopedi på Karolinska universitetssjukhuset
  som kliniskt verksam logoped. Huvudinriktning i det kliniska arbetet är
  utredning och behandling av patienter som har röststörningar med
  funktionella, organiska eller neurologiska orsaker. Sedan 2005 har arbetet
  inriktats på personer med Könsdysfori som upplever röstdysfori och erbjuds
  könsbekräftande logopedisk röst och kommunikationsbehandling samt kvinnor
  som besväras av en virilisering av rösten.
  Logopedexamen 1989.
  Doktorsexamen vid Karolinska Institutet, KI, (2014) inom ämnesområde
  Logopedi. Avhandlingens titel: Effects of increased levels of androgens on
  voice and vocal folds in women with congenital adrenal hyperplasia and
  female-to-male transsexual clients.
  Undervisningsområde
  Ansvar för delarna ”Träning av den egna rösten och det egna talet”
  och "Professionellt förhållningssätt" inom kurserna Professionell
  utveckling termin1-7.
  Kursansvar för fristående kurs på avancerad nivå VT21: "Röst och tal
  hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention"* *(7, 5
  hp).
  Handleder regelbundet examensarbeten för logopedexamen liksom uppdrag som
  examinerande lärare av dito.
  Handledare för masterstudent.
  Undervisning och klinisk handledning inom verksamhetsintegrerat
  lärande/verksamhetsförlagd utbildning vid Logopedprogrammet, KI, inom
  ämnesområdet röststörningar.

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsområdet är ”Röst, tal och kommunikation hos personer med
  könsdysfori”.
  Forskningen rör dels transmaskulina personer, d v s personer som inte
  identifierar sig i enlighet med det kvinnliga kön som de tillskrevs vid
  födseln och dels transfeminina personer som tillskrevs manligt kön vid
  födseln. Forskning har visat att transmaskulina personer kan ha problem med
  sin röst. Det saknas ett internationellt validerat och reliabilitetsprövat
  självskattningsformulär om röst och kommunikation och röst i relation
  till olika aspekter av identitet hos transmaskulina personer. Ett nytt
  självskattningsformulär på svenska, engelska och tyska har utvecklats
  tillsammans med medforskare i USA och Australien. Syftet är att testa den
  svenska versionen genom att genomföra fokusgrupper med transmaskulina
  personer, samt att sedan validera och reliabilitetspröva den slutgiltiga
  versionen av formuläret. Transfeminina personer kan behöva
  könsbekräftande röstbehandling för att anpassa rösten i enlighet med
  könsidentiteten. En prospektiv behandlingsstudie av transfeminina personer
  pågår med syfte att undersöka effekten av behandlingen. Studien pågår i
  samarbete med forskare vid La Trobe University i Australien.
  *Övriga publikationer (ej PubMed)*
  Södersten M, Nygren U, Hertegård S, Dhejne C. Interdisciplinary program in
  Sweden related to transgender voice. SIG 3 Perspectives on Voice and Voice
  Disorders. 2015
 • 25:C1-C4
  Nygren U, Södersten M, Falhammar H, Thorén M, Hagenfeldt K, Nordenskjöld
  A. Risk for voice changes in women with CAH. Publicering i ”Newsletter”:
  Cares Foundation: research, education and support for CAH. 2009
 • 11

Utvalda publikationer

Artiklar

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Adj, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2017-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI