Sven Sandin

Sven Sandin

Statistiker
E-postadress: sven.sandin@ki.se
Telefon: +46852486122
Besöksadress: Nobels väg 12A, 19165 SOLNA
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Dickman Sandin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är statistiker och epidemiolog med mer än 30 års erfarenhet. Jag har
  en bred erfarenhet från läkemedelsindustrin där jag arbetat kliniska
  prövningar, fas I till IV men även preklinisk, produktion och toxikologi,
  såväl på projektnivå som för enskilda studier.
  Inom epidemiologisk forskning har jag arbetat med enkätbaserade kohort- och
  fall-kontrollstudier såväl som registerbaserade studier analyserande hela
  nationella befolkningar. Jag har deltagit i planering och genomförande av
  studier som samlar in data med "moderna tekniker", t.ex. mobiltelefoner,
  webbformulär och java-applikationer inom områden som influensaövervakning,
  hörsel och barnfetma.
  /*Utbildning:*/
  * 2010 – 2014 PhD, Psykiatrisk epidemiologi vid Institute of Psychiatry,
  King's College London, UK
  * 1984 – 1988 M.Sc. Matematisk statistik vid Stockholms Universitet,
  Stockholm, Sweden
  /*Arbeteslivserfarenhet:*/
  * 2015 - nuvarande. Assistant Professor vid Department of Psychiatry, Icahn
  School of Medicine at Mount Sinai, USA
  * 2003 – nuvarande Applied biostatistician Department for Medical
  Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
  * 2001 – 2003 Statistiker, Scania, Södertälje, Sweden
  * 1992 – 2001 Project biostatistician AstraZeneca Södertälje, Sweden
  * 1988 – 1992 Biostatistician, at (Kabi)Pharmacia Stockholm, Sweden
  /*Övrigt:*/
  * 1994 – nuvarande. Statistisk konsultation
  * 2006-2012. Statistiker inom ”Clinical trial data safety monitoring
  board”, DSMB

Forskningsbeskrivning

 • Min epidemiologiska forskning har varit inom psykiatrisk epidemiologi,
  cancerepidemiologi med fokus på kvinnlig cancer och epidemiologi med
  kardiovaskulära sjukdomar. Jag har varit inblandad i kartläggning av risker
  i samband med fysisk aktivitet och kost samt, inom psykiatrisk forskning,
  föräldrarnas ålder och psykiatrisk samsjuklighet.
  Mitt intresse ligger i att integrera moderna statistiska metoder för besvara
  forskningsfrågeställningar. Jag har speciellt intresse för problem i
  samband med studiedesign, överlevnadsanalys, familje- och longitudinella
  data och korrelerade data samt grafiska presentationer. Jag har intresse och
  erfarenhet av datahantering och statistisk programmering bla användande
  olika programmeringsspråk som SAS, R och Stata eller arbetar med
  relationsdatabaser med SQL
  Mina forskningsområden:
  Barn födda förtidig (före 37:e graviditetsveckan) eller mycket förtidig
  står för upp till hälften av barnadödligheten, en av de främsta
  riskfaktorerna för funktionsnedsättning och ligger bakom mer än en
  tredjedel av hälso- och utbildningsbudgetarna för barn i hela Europa. I det
  EU-finansierade projektet *RECAP* ("Forskning om europeiska barn och vuxna
  födda förtidigt [1]") skapar vi en forskningsresurs genom att kombinera
  kliniska kohorter på barn födda förtidigt i Europa. Detta nätverk
  innehåller kliniska kohorter som utgörs av en 30-årig tidsperiod. En annan
  del av projektet syftar till att kombinera data från Nordiska hälsoregister
  och är utformad för att optimera användningen av befolkningsdata för
  forskning och innovation inom hälso-, social och utbildningspolitiken. Det
  övergripande målet med RECAP är att förbättra dessa barns och vuxnas
  hälsa, utveckling och livskvalitet.
  I projektet *PAGES* ("Population-Based Autism Genetics and Environmental
  Study [2]") försöker vi hitta specifika gener och potentiella
  miljöfaktorer som påverkar risken för att utveckla autismspektrumstörning
  (ASD). För detta ändamål skapar vi en genetisk resurs genom att rekrytera
  svenskfödda individer som diagnostiserats med ASD. Studien utförs i nära
  samarbete med Icahn School of Medicine i Mount Sinai, New York, USA.
  *WLH-kohorten* ("Women Lifestyle and Health [3]") inrättades för att skapa
  en stor prospektiv, populationsbaserad kohort för att undersöka sambandet
  mellan livsstilsfaktorer (exogena hormoner och kostvanor) och cancer och
  hjärt-kärlsjukdomar hos unga kvinnor. Kohorten innehåller ca 50 000
  kvinnor som svarade på ett omfattande frågeformulär 1991/92, ett
  uppföljningsformulär 2003/04 och information om diagnoser från det
  nationella patientregistret (såväl öppenvård som sjukhusvård),
  föreskrivna läkemedel (från 2005) och cancerdiagnoser fram till 31
  december 2012.
  /*Pågående forskning:*/
  * Populationsbaserade riskfaktorer för autism, tex studera risker i hela
  populationer för att separera variationer i risk av genetiska från
  miljömässiga orsaker
  * Individuella riskfaktorer för autism och risk för autism inom familjer,
  tex separera risksamband orsakade av mammans och pappans ålder eller risk
  över generationer såsom risk från far-och mor-föräldrar
  * Generellt, pre- och perinatala risk faktorer och orsaker
  * Effekt av fysisk aktivitet, kost och nutrition på kvinnlig cancer samt
  kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar
  * Epidemiologi för legionärssjukan i Europa
  [1] https://recap-preterm.eu/
  [2] https://ki.se/meb/pages
  [3] https://www.maelstrom-research.org/mica/individual-study/swlh#/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI