Martin Moche

Martin Moche

Senior Forskningsinfrastrukturspecialist
E-postadress: martin.moche@ki.se
Telefon: +46852486843
Besöksadress: Solnavägen 9, 17177 Stockholm
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Chemical Biology and Genome engineering PSF, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Ansvarig för makromolekylär kristallografi på Protein Science Facility,
  Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Ketoacyl syntaser katalyserar formeringen av kol-kol bindningar i
  fettsyrebiosyntesen och inhiberas av ett naturligt antibiotikum med namnet
  cerulenin. Jag fann att cerulenin binder kovalent och irreversibelt i sin
  öppna form till cysteine i enzymets aktiva yta (1) och genom att jämföra
  E.coli/Synechosystis ketoacyl syntase strukturer med relaterade
  thiolase/polyketide syntase strukturer (2) förstår vi nu hur geometrin i
  det aktiva sitet varierar och leder till små men viktiga skillnader i
  reaktionsmekanism och susbstratspecificitet mellan dessa enzymfamiljer.
  I växter finns vattenlösliga desaturaser som katalyserar den första
  omättade cis-dubbelbindningen i helt mättade fettsyror d.v.s. ett första
  steg mot de essentiella omättade fettsyror som vi behöver. Under
  fettsyrebiosyntesen bärs den växande kolkedjan av acyl-carrier-protein
  (acyl-ACP) då längre mättade fettsyror inte är vattenlösliga och efter
  ett antal syntesrundor i kloroplasten blir själva fettsyran 18 kolatomer
  lång och helt mättad. De flesta desaturaser är membranbundna men vissa
  växter har vattenlösliga desaturaser som binder in acyl-ACP och placerar
  fettsyran inuti en bumerang formad kavitet, som har ett di-järn center
  centralt placerat i kavitetens böj, där enkelbindningen blir till en
  dubbelbindning under katalysen. När enzymet ”vilar” har de två
  järn-jonerna en syre-brygga mellan sig bestående av en enda syreatom, men
  när fettsyran (acyl-ACP) binder startar katalysen med att
  elektronbärarproteinet ferrodoxin reducerar syre-bryggan till vatten och de
  reducerade järn jonerna, som ändrat oxidationstal från +III till +II,
  aktiverar molekylärt syre, som i sin tur extraherar två väteatomer från
  den av kaviteten bundna och krökta mättade fettsyrans kolatom 9 och 10,
  räknat från fettsyrans karboxylgrupp. Den ena syreatomen från molekylärt
  syre blir till vatten och den andra blir till en ny syrebrygga mellan
  järn-jonerna i di-järn centrat. Jag bestämde 3D strukturen av desaturase i
  komplex med småmolekyler som liknar syre (3) och i komplex med acyl-ACP
  (4). Som ett resultat min avhandling och senare arbeten vet vi nu hur
  desaturase säkerställer att cis-dubbelbindningen hamnar mellan kolatomerna
  i position 9 och 10 (4), vilka aminosyror som är viktiga för den produktiva
  desaturase vs improduktiva oxidase reaktionen (5) samt att endast den ena
  subenheten i desaturase dimeren är aktiv under katalysen (6).
  1. Structure of the complex between the antibiotic cerulenin and its target,
  beta-ketoacyl-acyl carrier protein synthase [1]. Moche M, Schneider G.
  Edwards P, Dehesh K. and Lindqvist Y. J Biol Chem 1999 Mar
  5
 • 274(10):6031-4.
  2. The crystal structure of beta-ketoacyl-acyl carrier protein synthase II
  from Synechocystis sp. at 1.54 A resolution and its relationship to other
  condensing enzymes [2]. Moche M, Dehesh K, Edwards P, and Lindqvist Y. J Mol
  Biol 2001 Jan 19
 • 305(3):491-503.
  3. Azide and acetate complexes plus two iron-depleted crystal structures of
  the di-iron enzyme delta9 stearoyl-acyl carrier protein desaturase.
  Implications for oxygen activation and catalytic intermediates. [3]
  Moche M, Shanklin J, Ghoshal A, Lindqvist Y.
  J Biol Chem. 2003 Jul 4
 • 278(27):25072-80. doi: 10.1074/jbc.M301662200.
  4. Remote control of regioselectivity in acyl-acyl carrier
  protein-desaturases. [4]
  Guy JE, Whittle E, Moche M, Lengqvist J, Lindqvist Y, Shanklin J.
  Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Oct 4
 • 108(40):16594-9.
  5. A single mutation in the castor Delta9-18:0-desaturase changes reaction
  partitioning from desaturation to oxidase chemistry. [5]
  Guy JE, Abreu IA, Moche M, Lindqvist Y, Whittle E, Shanklin J.
  Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Nov 14
 • 103(46):17220-4.
  6. Half-of-the-Sites Reactivity of the Castor Δ9-18:0-Acyl Carrier Protein
  Desaturase. [6]
  Liu Q, Chai J, Moche M, Guy J, Lindqvist Y, Shanklin J.
  Plant Physiol. 2015 Sep
 • 169(1):432-41
  [1] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/10037680/
  [2] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/11152607/
  [3] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/12704186/
  [4] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/21930947/
  [5] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/17088542/
  [6] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/26224800/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskningsinfrastrukturspecialist, Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2023-
 • Applikationsexpert, Strukturbiologi mjukvara, Nationellt superdatorcentrum, Linköping University, 2016-2018

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2003

Uppdrag

 • SNIC koordinator på Karolinska Institutet, Sammanfoga forskning inom livsvetenskaperna med högprestandaberäkningar, Medicinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska Institute, https://staff.ki.se/national-academic-infrastructure-for-supercomputing-in-sweden-naiss, 2019-2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI