Maria Södersten

Maria Södersten

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
E-postadress: maria.sodersten@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Är adjungerad professor vid Enheten för logopedi och anställd på
  Karolinska universitetssjukhuset vid Medicinsk Enhet (ME) Logopedi som
  kliniskt verksam logoped.
  Mitt huvudsakliga intresseområde inom logopedi är utredning och behandling
  av patienter med olika typer av röststörningar samt utvärdering av olika
  behandlingsinsatser såsom röstterapi och röstförbättrande kirurgi. Jag
  disputerade 1994 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Vocal fold
  closure during phonation - physiological, perceptual, and acoustic
  studies”. Var Fulbrightstipendiat vid Columbia University i New York
  1983-1984, blev docent vid KI 2006 och professor vid KI 2019.
  *Undervisningsområde*
  Har kursansvar för ”Voice Disorders” (6 hp) och Medicine 5 (4.5 hp) på
  logopedprogrammet vid KI. Är lärare/handledare för studenter under
  verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Har haft kursansvar för många
  fristående kurser på avancerad nivå. Handleder regelbundet examensarbeten
  på logopedprogrammet och masterarbeten i logopedi och är varje år
  rättande lärare för flera uppsatser. Är för närvarande bihandledare
  för logoped Jenny Holmberg och planerar för ytterligare doktorander. Deltar
  i lärarutbyten inom ERASMUS-programmet med University of Sheffield i
  England, Köpenhamns universitet i Danmark och Åbo Akademi i Finland. Var
  gästprofessor vid universitetet i Tammerfors 2018.

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsområden*
  Forskningsområdet ”Röst och tal hos personer med könsdysfori”
  innefattar flera studier. En är en prospektiv behandlingsstudie av
  transkvinnor, d v s personer som tilldelats manligt kön vid födseln och
  identifierar sig som kvinnor. Många av dessa kvinnor behöver feminiserande
  röstterapi som del av könsbekräftande behandling så att rösten
  stämmer med deras egen upplevda könsidentitet. Arbetet pågår i samarbete
  med forskare vid LaTrobe University och Monash Center Gender Clinic i
  Australien och vid Karolinska Institutet (ME logopedi och Anova) och benämns
  LUKIMON-projektet. Syftet är att undersöka resultat och effektivitet av
  röstbehandling samt identifiera prediktorer för goda behandlingsresultat.
  Resultaten baseras på patientrapporterade uppgifter från bl a
  frågeformuläret Transwomen Voice Questionnaire, hur lekmän uppfattar
  rösterna och olika akustiska mått av relevans för patientgruppens röster.
  Lyssnarbedömningen när lekmän bedömer rösterna görs som ett
  masterarbete. Andra studier inom området är att utveckla frågeformulär
  för såväl transkvinnor som transmän med syfte att få lämpliga
  instrument för utvärdering av behandlingsinsatser. Ett pågående
  doktorandprojekt vid Umeå Universitet, i vilket jag är bihandledare, har
  fokus att studera uppfattningar av femininitet och maskulinitet i
  rösten bland transpersoner med könsdysfori.
  Utveckling av ny teknologi för inspelning och analys av röst och tal
  behövs för att säkra modern evidensbaserad röstanalys i framtiden. Flera
  initiativ har tagits till kliniska och standardiserade internationella
  riktlinjer men ännu finns inte konsensus kring vilka mätningar som är helt
  nödvändiga och vilka ”minimum standards” som behövs för olika
  röststörningsdiagnoser. Det planerade projektet leds av professor Sten
  Ternström vid KTH och innefattar tre faser: inventering, framtagande av
  prototyper och implementering. En studie pågår som masterprojekt om att ta
  reda på reliabilitet och validitet för mätning av suglottalt tryck.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Logopedi, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI