Malin Ahrne

Malin Ahrne

Anknuten till Forskning
E-postadress: malin.ahrne@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 9 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Klingberg-Allvin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg. sjuksköterska sedan 1996 och har en magisterexamen i
  folkhälsovetenskap från 2003, från Karolinska Institutet. Min
  magisteruppsats var en MFS-studie som handlade om kemiska bekämpningsmedel
  inom jordbruket i södra Etiopien (Butajira) och riskerna för användarna.
  Efter det fick jag en JPO-tjänst på WHO i Addis Abeba, Etiopien, också
  inom skadeprevention, med fokus på trafikskadeprevention, men också med
  frågor om funktionshinder och rehabilitering. Sedan jobbade jag en tid på
  Sida med infrastruktur och transport, fortfarande med ett
  folkhälsoperspektiv, inte minst skadeprevention och tillgänglighet. Efter
  det jobbade jag som forskningsassistent på Enheten för Socialmedicin,
  Institutionen för folkhälsa på KI och sedan började jag på
  Socialstyrelsen 2010 och har jobbat där sedan dess, förutom under en period
  under 2015 då jag vikarierade Sida och jobbade med globala hälsofrågor,
  framförallt SRHR. På Socialstyrelsen har jag jobbat med olika frågor,
  bland annat med sjukskrivning, med finansiell samordning av insatser för
  personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, med äldrefrågor och med
  SRHR, t.ex. har jag suttit i Abortnämnden och tagit fram material till
  personal inom hälso- och sjukvården om kvinnlig könsstympning/omskärelse.
  Jag har pendlat mellan att jobba kliniskt som sjuksköterska, att jobba med
  nationella folkhälso- och hälso- och sjukvårdsfrågor samt med att jobba
  med global hälsa. Nu är jag tillbaka på Karolinska Institutet som
  doktorand.

Forskningsbeskrivning

 • Projektet som jag jobbar med är ett samarbete mellan KI och Högskolan
  Dalarna och är en interventionsstudie på två barnmorskemottagningar där
  barnmorskorna ska testa gruppmödravård som ett alternativ till vanlig
  mödravård för familjer med utländsk bakgrund, i första steget för
  gravida kvinnor som är födda i Somalia och deras partner. Vi kommer att
  utvärdera interventionen med hjälp av enkäter till alla deltagare, och vi
  kommer att jämföra resultatet med en kontrollgrupp som får vanlig
  mödravård. Utfallsmåtten är bland annat nöjdhet, upplevelse av kvalitet
  på olika moment i mödravården, antal besök och deltagande i
  föräldrautbildning. Vi kommer också att genomföra en processutvärdering
  med kvalitativa inslag som observationer och intervjuer.
  Preliminär halvtidskontroll VT 2019
  Preliminär disputation HT 2021

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI