Eva Onjukka

Eva Onjukka

Anknuten till Forskning
E-postadress: eva.onjukka@ki.se
Besöksadress: M1:01 Anna Steckséns väg 41, 17176 Stockholm
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Tedgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Sjukhusfysiker på Karolinska Universtitetssjukhuset och FoU-ansvarig inom
  extern strålbehandlingsfysik
  * Fellowship från Cancerfonden: Real-world data för evidensbaserad
  stråldosplanering vid huvud/hals-cancer
  * Disputerad 2011 vid University of Liverpool, Storbritannien
  * Aktiv inom European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)
  * Intresseområden: Radiobiologisk modellering, biverkningar efter
  strålbehandling, optimering av dosplaner för strålbehandling
 • främst
  inom områdena huvud/hals-cancer och SBRT
  * Handledaruppdrag: 1 genomfört doktorandarbete, 2 pågående
 • 7
  genomförda examensarbeten på magisternivå
  * Även publicerat under namnet Eva Rutkowska

Forskningsbeskrivning

 • Varje år får ca 4000 patienter strålbehandling på Karolinska
  Universitetssjukhuset. De flesta patienter behandlas med extern strålterapi
  men sjukhuset erbjuder även behandling med brachyterapi, strålkirurgi och
  protonterapi. Behandlingarna optimeras i nära samarbete mellan
  sjukhusfysiker, onkologer och onkologisjuksköterskor och många projekt
  pågår för att studera utfallet av olika behandlingar för att
  kontinuerligt förbättra behandlingsmetoderna. Eftersom varje patient har en
  unik anatomi, och eftersom tumören som ska behandlas ser olika ut för olika
  patienter, ger en optimerad strålplan väldigt olika fördelning av
  stråldosen för varje patient. Risken för biverkningar från
  strålbehandlingen är starkt kopplad till 3D-dosfördelngen i respektive
  organ. Detaljerad information om strålplanerna finns sparad i
  dosplaneringssystemet, inklusive dosens fördelning i varje del av patienten.
  -------- Projekt inom huvud/hals-cancer --------------------------------------
  Sedan 2013 samlas på Karolinska alla huvud/hals-cancerpatienters
  uppföljningsdata i ett elektroniskt kvalitetsregister, inklusive data om
  biverkningar. Idag innehåller detta register mer än tvåtusen patienter, i
  vissa fall med flera års uppföljningstid efter behandlingen. Tillsammans
  med behandlingsdata erbjuder detta många möjligheter att skapa modeller av
  behandlingens effekt för att strukturerat lära sig av tidigare erfarenhet.
  Forskargruppen kopplad till kvalitetsregistret består av flera kliniskt
  aktiva fysiker och onkologer. Mitt arbete stöds sedan 2023 av ett fellowship
  från Cancerfonden och ett anslag från Varian Medical Systems. Tidigare
  arbeten har finansierats från Radiumhemmets forskningsfonder.
  .... Genomförd forskning
  Vi har studerat utfallet för huvud/hals-cancerpatienter som fått
  rebestrålning. Vi införde en tydlig definition av rebestrålning där
  överlappande volym ska ha fått minst 60 Gy från fösta behandlingen och
  minst 40 Gy från rebestrålningen. Volymen som fått minst 100 Gy
  korrelerade med risken för akuta biverkningar. Dosrestriktioner för
  blödning från carotis och ostoradionekros från litteraturen kunde
  bekräftas med våra data där 3D-dosfördelningarna summerats efter
  deformabel registrering mellan CT-bilderna som använts för dosplanering.
  Uppföljningen visade på långtidsöverlevnad utan allvarliga biverkningar
  efter rebestrålningen för många patienter, men även att man med
  långtidsuppföljning ser en högre incidens av allvarliga biverkningar än
  man visat i tidigare studier med kortare uppföljning.
  En retrospektiv analys av en kohort som behandlats med doseskalering visade
  på likvärdiga resultat för boost med brachyterapi respektive
  simultanintegrerad boost med VMAT. Doseskalerade behandlingar jämfördes med
  standardbehandlingar men slutsatserna begränsades av en snedfördelning
  mellan grupperna med avseende på viktiga prognostiska faktorer.
  Forskningen inom rebestrålning och doseskalering utgjorde Anna Embrings
  doktorandarbeten.
  .... Pågående forskning
  Vi har en vision om att utveckla ett ramverk för evidensbaserad
  stråldosplanering. Det handlar om att utveckla en teknisk lösning för
  integration av prediktiva modeller i dosplaneringssytemet, med stöd för
  både enkla och komplexa dosparametrar. Men det handlar även om att utveckla
  en strategi för att identifiera den lämpligaste evidensen att förlita sig
  på i utformningen av dosplanerna. Våra lokalt utvecklade modeller har
  styrkan att de baserar sig på registerdata (s.k. real-world data), med
  exempel på väldigt lång uppföljning, där vi kan förvänta oss att
  träningsdata matchar våra framtida patienter väl. Å andra sidan finns det
  modeller publicerade på mer styrda dataset, som kan lida mindre av
  oavsiktlig snedvridning, och som har validerats i en extern kohort.
  Samtidigt fortsätter arbetet med att analysera risken för biverkningar
  utifrån det lokala kvalitetsregistret. En multivariat modell för risken att
  utveckla muntorrhet efter strålbehandling för huvud/hals-cancer har tagits
  fram, baserat på 753 patienter. Då modellen baseras på registerdata hellre
  än data från kliniska studier, vilket är vanligare i litteraturen, är
  patientmaterialet ovanligt stort och modeller kan tas fram som lämpar sig
  som beslutsstöd vid behandling. De första resultaten finns publicerade och
  vidare ska modellen förfinas och anpassas för klinisk användning.
  Vi undersöker även dos-respons för sväljningssvårigheter efter
  strålbehandling. En voxel-baserad analys som syftar till att identifiera
  vilka delar av anatomin som, om de skadas vid bestrålning, kan orsaka
  sväljningssvårigheter är pågående. Jag utvecklar ett flöde för
  automatisk registrering av CT-bilder till en standardanatomi för att kunna
  se i vilka delar stråldosen skiljer sig år för de patienter som fått
  nämnda biverkan jämfört med de som inte fått den. I en alternativ ansats
  definieras olika volymer utifrån anatomin för att sedan samla in
  dosstatistik som kan jämföras med utfallet, och möjligheten att göra
  detta i stor skala med hjälp av AI-baserad automatisk inritning av
  strukturer undersöks.
  -------- Projekt inom SBRT ---------------------------------------------------
  Sedan SBRT (stereotactic body radiotherapy) utvecklades på Karolinska
  Universitetssjukhuset i början på 1990-talet har många patienter, med
  olika diagnoser, behandlats med denna teknik. Flera projekt pågår för att
  utvärdera effekten av behandlingen, utifrån patientens unika
  dosfördelning.
  .... Pågående forskning
  HILUS är en multicenter-studie om effekten av SBRT för patienter med
  centralt belägna lungtumörer. Man observerade flera fall av akut blödning
  och det är viktigt att reda ut vilka aspekter av behandlingen och/eller
  sjukdomen som leder till denna biverkan. För att kunna avgöra om
  stråldosen till huvudbronkerna påverkar risken för akut blödning har en
  större, retrospektiv, kohort inkluderas i nästa fas av studien (HILUS III).
  Den första analysen publicerades i juli 2023 och en DVH-baserad
  dos-responsanalys pågår. Denna studie lyfte fram hög dos till
  huvudbronkerna och intermediärbronken som särskilt riskabel. Vi publicerade
  2022 en review-artikel om känsligheten för dos till olika delar av
  bronkträdet.
  I HILUS IV har bronker ritats in i CBCT- och 4DCT-bilder för att studera
  osäkerheten i levererad dos till bronkerna. Sedan ska en ackumulerad dos
  beräknas fram med avsikt att skapa en starkare dos-responsmodell.
  .... Genomförd forskning
  När apikala lungtumörer behandlas med SBRT kan plexus brachialis få höga
  stråldoser som ibland leder till brachial plexopati. Under 2019 publicerade
  vi incidensen i en kohort på 52 retrospektivt utvärderade patienter där vi
  även anpassade en dosresponsmodell.
  Effekten av SBRT för stora tumörer (>
 • 5 cm i diameter) har utvärderats
  retrospektivt i en stor kohort av patienter med ett flertal diagnoser och
  tumörlokalisationer i lunga och buk. En prediktiv modell för lokal kontroll
  har tagits fram, inklusive dos/volym-parametrar för tumören.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI