Ellika Schalling

Ellika Schalling

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Sedan 2009 anställd som universitetslektor i logopedi vid Enheten för
  logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid
  Karolinska Institutet, KI, med förenad anställning som logoped vid
  Funktionsområde Logopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Främsta
  intresseområde är neurologiskt relaterade tal- och språkstörningar och
  jag arbetar med undervisning, forskarhandledning, forskning och klinisk
  tjänstgöring inom området.
  Logopedexamen vid Karolinska Institutet 1986, Masterexamen i logopedi vid
  Boston University, USA, 1992 och doktorsexamen i logopedi vid Karolinska
  Institutet 2007 med en avhanding med titeln: ”Speech, Voice, Language and
  Cognition in Spinocerebellar ataxia (SCA). Docent i logopedi vid Karolinska
  Institutet 2018.
  Undervisningsområde
  Jag undervisar huvudsakligen vid Logopedprogrammet, KI. Jag har ett
  administrativt läsårsansvar för år 3 på Logopedprogrammet, jag medverkar
  i undervisningen på flera kurser och är för närvarande kursansvarig
  för kursen:
  -Tal- och språkstörningar hos vuxna (10, 5 hp)
  Jag har också återkommande kursansvar för kurser på avancerad nivå
  (fristående kurser) och jag har varit kursansvarig för flera
  forskarutbildningskurser.
  Undervisningsaktiviteter omfattar också handledning av examensarbeten för
  logopedexamen och masterexamen i logopedi (30 hp, avancerad nivå) samt
  handledning av doktorander (f n Ineke Samson, Marika Schütz och Hanna
  Steurer som huvudhandledare och Helena Hybbinette som bihandledare).
  Jag har ett starkt engagemang för internationaliseringsfrågor och arbetar
  aktivt för att bereda möjligheter för studenter på Karolinska
  Institutet att delta internationella utbyten. Sedan 2016 är jag
  internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet.

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsområde
  Studier av tal-, röst och språkfunktion inklusive självupplevda tal- och
  kommunikationssvårigheter hos personer som drabbas av neurologisk sjukdom
  eller skada. Symtom och förekomst kartläggs och relateras till
  neuroradiologiska fynd. Bedömningsmetoder som också omfattar kommunikativ
  delaktighet utvecklas. Vidare studeras effekter av logopediska insatser,
  särskilt intensivträning, för personer med kommunikationssvårigheter
  relaterade till neurologisk sjukdom och skada. Röstanvändning i
  vardagssituationer, överensstämmelse mellan data från inspelningar i
  studiomiljö och vardagssituationer samt effekter av feedback gällande
  röststyrka studeras med en bärbar röstackumulator hos personer med
  Parkinsons sjukdom.
  Målsättning för projekten är att:
  -kartlägga fonationstid och röststyrka hos personer med Parkinsons sjukdom
  jämfört med matchade kontrollpersoner samt undersöka om data gällande
  röstfunktion från kontrollerad studiomiljö överensstämmer med data från
  olika vardagssituationer utanför kliniken
  -undersöka effekter av feedback gällande röststyrka hos personer med
  Parkinsons sjukdom.
  -översätta och validera testmaterial för bedömning av talstörningars
  inverkan på kommunikativ delaktighet
  -öka kunskapen om upplevda besvär relaterat till talstörningen, samt vilka
  insatser som erhålls, av personer med olika neurologiska sjukdomar eller
  skador
  -studera effekt av intensivbehandling inklusive eventuella förändringar i
  hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdomar samt personer med tal- och
  språkstörningar efter stroke
  -studera förekomst och symtombild vid förvärvad talapraxi hos vuxna samt
  även neurologiska korrelat och longitudinellt utfall.
  - undersöka symtombild och strategier hos unga kvinnor och män som stammar
  För mer information se:
  http://ki.se/clintec/tal-och-sprakstorningar-hos-vuxna

Undervisning

 • Grundutbildningsansvarig (GUA) vid CLINTEC från 2020-01-01
  Vice grundutbildningsansvarig vid CLINTEC 2018-2019
  Programdirektör för logopedprogrammet, KI, 2010-2015.
  Internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet, KI, 2016-
  Koordinator för forskarutbildningsprogrammet Hörsel, Öron, Språk och Tal
  (HÖST) 2009-2012 (medlem av styrgruppen 2006-2015)
  Ledamot i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i
  neurovetenskap 2016-2018

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, logopedi, Karolinska Institutet, 2018
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI