Buster Mannheimer

Buster Mannheimer

Lektor/Överläkare | Docent
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Läkarprogrammet Klinisk medicin 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning är mestadels registerbaserad och rör läkemedels bieffekter.
  Under de senaste åren har jag fokuserat på att studera
  warfarininteraktioner samt läkemedelsorsakad hyponatremi.
  Jag föddes 1973 i Göteborg. Jag utbildades vid Göteborgs Universitet och
  tog min läkarexamen 2001. Därefter flyttade jag till Stockholm och
  genomgick min specialistutbildning på Södersjukhuset och blev sedermera
  specialist i Internmedicin 2007 och i Endokrinologi och Diabetes 2010. Jag
  har sedan dess fortsatt att arbeta kliniskt på Södersjukhuset, som
  överläkare sedan 2016.
  Jag försvarade min avhandling vid Karolinska Institutet 2009 och blev docent
  2016. Sedan 2018 delar jag min kliniska tjänst med att ansvara för
  forskarutbildningen på Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
  Södersjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • År 2009 försvarade jag min avhandling ”Drug-related problems with special
  emphasis on drug-drug interactions”. Avhandlingen fokuserar på
  farmakogenetiska, farmakokinetiska samt epidemiologiska aspekter på
  biverkningar i första hand relaterade till psykoaktiva läkemedel. Sedan
  disputationen har min forskning i huvudsak varit registerbaserad. Flera
  projekt har involverat det nationella läkemedelsregistret med hjälp av
  vilket vi undersökt förskrivningsmönster men också effekter på kliniska
  utfall.
  Genom att kombinera det nationella läkemedelsregistret med Auricula och
  Journalia, register som innehåller information rörande patienter som
  behandlas med antikoagulantia, har vi etablerat en kohort med över 100 000
  individer som behandlas med warfarin. Denna kohort utgör en unik möjlighet
  till ett slags storskalig epidemiologisk Therapeutic Drug Monitoring approach
  och att studera effekten av att kombinera olika läkemedel med warfarin.
  Hittills har vi publicerat data på effekten av insättning av karbamazepin
  samt amiodaron. Fyra av 5 warfariniserade patienter där behandling med
  karbamazepin initierades hamnade subterapeutiskt i INR under 3-5 veckor. För
  att kompensera för den ökade omsättningen uppjusterades warfarindosen
  sedermera med 49 %. Rörande amiodaron, en kraftfull hämmare av flera enzym
  som är viktiga för läkemedelsomsättning, kunde vi notera den omvända
  effekten med ett övergående supraterapeutiskt INR samt en kompensatorisk
  dossänkning under de närmast följande veckorna. Kunskapen är viktig för
  att minska risken för allvarliga blödningar eller tromboemboliska
  komplikationer till följd av en förändrad antikoagulation. Vi planerar
  framöver att titta på effekten av flera ytterligare läkemedel.
  Ett annat projekt fokuserar på olika aspekter av hyponatremi. Vi har nyligen
  etablerat en kohort med över 14 000 individer som sjukhusvårdats p.g.a.
  hyponatremi. Genom en fall-kontroll design har vi studerat associationer
  mellan behandling med antidepressiva läkemedel och hyponatremiorsakad
  sjukhusinläggning. Resultaten indikerade ett starkt samband mellan
  behandling med Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), venlafaxin och
  hyponatremiorsakad slutenvård vilken exklusivt kunde kopplas till nyinsatt
  behandling. Rörande patienter som drabbas av hyponatremi där man kan
  identifiera en nyinsatt behandling med SSRI bör denna följaktligen sättas
  ut. Däremot, i fall där behandlingen har pågått sedan en längre tid
  borde man möjligen låta behandlingen vara och istället leta andra orsaker.
  Projektet har stor potential. Ett framtida focus är att undersöka effekten
  av andra läkemedel för kliniskt betydande hyponatremi. Ett annat är att
  följa kohorten framåt över tid vilket blir intressant ur flera aspekter.
  Exempelvis planerar vi att jämföra mortaliteten mellan fall och kontroller.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Överläkare, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Docent, Intermedicin, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI