This page in English
Laddar profil information

Om mig

Nuvarande position som chef för avdelningen för Intervention och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.. Har främst bedrivit forskning i området av ryggbesvär, rehabilitering, arbetsplats interventioner för kostnadseffektiva åtgärder och implementering av evidensbaserade åtgärder. Utvecklar för närvarande ett nytt forskningsprogram med fokus på interventions- och implementeringsforskning inom företagshälsa. För att underlätta överföringen av forskning till användning ute i verksamheter har vi utvecklat en organisationsmodell för forskning som bygger på partnerskap med arbetsgivare, företagshälsovård och universitet.

Utbildning

Beteendevetare, BSc. 1985, Örebro universitet. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Personskadeprevention. Avhandling " Non-specific spinal pain. Multidisciplinary intervention, a cognitive-behavioural approach ", 1993 vid Karolinska Institutet. Docent vid Karolinska Institutet 1999. Professor i Personskadeprevention 2004 och Professor i företagets hälsa 2011, vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är huvudsakligen inriktad på metoder för hälsofrämjande på arbetsplatsen. En stor del av forskningen har fokuserat på smärta och besvär från nacke/rygg, som är en av de dominerande orsakerna till långvarig sjukfrånvaro. Relationen mellan hälsa och arbete studeras utifrån antagandet att den anställdes hälsa (oberoende av orsak till ohälsa) påverkar arbetsförmåga och prestation och därmed produktiviteten i organisationen. Därför är det viktigt att finna kostnadseffektiva metoder för att förebygga och åtgärda ohälsa på arbetsplatsen. Genom att arbeta med detta skapas förutsättningar för människor att leva ett liv med god livskvalitet, både i privat- såväl som i arbetslivet.

Forskningen är tvärvetenskaplig och inriktad på att utveckla och utvärdera interventioner i syfte att identifiera kostnadseffektiva metoder för att förbättra arbetshälsan, samt att vetenskapligt studera hur metoderna kostnadseffektivt kan implementeras i samhället. Implementering av vetenskapligt belagda metoder - så kallad evidensbaserad praktik (EBP) - är ett relativt nytt och ännu oetablerat forskningsområde. Implementeringsforskning handlar om att studera processer för implementering och utveckla effektiva metoder för att förändra och föra in nya arbetssätt. Utvärdering av implementeringen är essentiell och blir ett redskap för att förbättra processer och följsamheten med nya metoder. Utvärderingar av implementering bör innehålla både process analys, effektmätning i form av beteendeförändring och kvalitet i utförande samt mätning av de effekter som interventionen/metoden förväntas generera på exempelvis anställdas sjukfrånvaro, livsstil, hälsa, etc. Genom att följa upp både process och effekt får man mer av ett helhetsperspektiv på en implementering.

Min forskargrupp har bland annat utvecklat metoder för kostnadseffektiv rehabilitering av långvariga ryggbesvär (HUR-studien) samt metoder för att minska sjukfrånvaro och samtidigt höja produktiviteten i företag (AHA-studien). Forskningen bedrivs i nära samarbete med företagshälsovård, arbetsmarknadens parter, industrin, försäkringsbolag, kommuner, landsting, med flera, eftersom en förutsättning för att framgångsrikt förmedla nya metoder är att forskningen bedrivs nära de som skall bruka metoderna. Jag innehar Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder, samt ett sex-årigt programstöd för att utveckla detta forskningsområde.

Finansiering

  • FORTE
  • AFA
  • EU
  • Departement
  • Landsting

 

Länkar

Karta

Filmer

http://mediabank.ki.se/share/6cbb00dee0903b93f72047b50342fe99