This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag disputerade 2008 i vårdvetenskap. Jag är forskare vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, institutet för miljömedicin. 

Utbildning

1998 Leg sjuksköterska

2001 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

2008 Fil Dr i vårdvetenskap

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde rör huvudsakligen implementering av evidensbaserade metoder, framförallt inom primärvård, rehabilitering och företagshälsa.

Jag är forskargruppsledare för projektet A problem solving based intervention as an intervention in primary health care for facilitating return-to-work among people suffering from common mental disorders – a cluster-randomized trial (PROSA). Problemlösningsbaserade samtal är en evidensbaserad insats som har visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Syftet är att utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i primärvårdskontext genom en klusterrandomiserad kontrollerad studie. Vi kommer dessutom att genomföra en systematisk identifiering av etiska aspekter i problemlösningsbaserade samtal utifrån olika aktörers perspektiv samt genomföra en ekonomisk utvärdering av interventionen problemlösningsbaserade samtal jämfört med sedvanlig vård. Forskargruppen består av forskare från Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet, samt internationellt samarbete med forskare i Nederländerna. Projektet finansieras av FORTE.

Jag leder även forskningsprojektet Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa. Projektet har en kvalitativ design och genomförs tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Jag har arbetat med utvärderingar av den nationella rehabiliteringsgarantin. I dessa utvärderingar har vi i forskargruppen studerat effekter av garantin på sjukskrivningslängd, hur garantin har implementerats i Sverige och i vilken utsträckning arbetsplatsnära insatser har tillämpats.

Laddar publikationer