ANDROMEDA

Tillägg av hypofraktionerad högdos strålbehandling vid oligometastatisk sjukdom (Addition of hypofractionated high dose radiation in oligometastatic disease) – en öppen randomiserad fas III studie som jämför strålbehandling up-front vid oligometastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i kombination med systemisk behandling med systemisk behandling ensamt.

Sammanfattning av studien

Detta är en 2:1 randomiserad multicenter fas III studie av strålbehandling kombinerad med standard systembehandling jämfört med systemisk behandling ensamt vid oligometastatisk (≤ 5 metastaser) NSCLC. Patienterna stratifieras avseende performance status (PS), kön, systemisk behandling. Den systemiska behandlingen består av kemoterapi, kemoimmunoterapi eller immunoterapi och ges enligt lokala riktlinjer. Strålbehandling mot alla kända tumörlokalisationer ges under de första 3 månaderna av systemisk behandling (målsättningen är att starta omkring den andra cykeln av systemterapi). Strålbehandlingen ges i första hand med SBRT och stereotaktisk strålkirurgi (SRS), men konventionell strålbehandling kan också användas. Tumöreffekt utvärderas efter de första tre cyklerna av systemisk behandling och efter fyra cykler övergår patienterna till systemisk underhållsbehandling om detta är indicerat. Radiologisk uppföljning sker var tredje månad. 

Cancertyp och stadium: oligometastatisk NSCLC

Huvudprövare: Andreas Hallqvist, MD, PhD,  Verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

Resultat

Patientrekrytering pågår.

Deltagande sites

Umeå, Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping, Jönköping, Karlstad, Lund, Göteborg

Anslag

Cancerfondens specifika satsning på strålterapi 2022

Erika Rindsjö
2024-03-11