Projekt: Ett KI för hållbar utveckling

Strukturerat och sammanhållet arbete med FN:s FN:s Sustainable Development Goals (SDGs).

Bakgrund

Globala målen för hållbar utveckling. Logga

Enligt Strategi 2030 ska KI:s verksamhet inspireras av och bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. För det behöver initiativ och aktiviteter om hållbar utveckling och Agenda 2030 stärkas genom ett strukturerat och sammanhållet arbetssätt. Ett projekt har inrättats av KI:s ledning. Projektorganisationen är brett sammansatt med representanter från många institutioner och UF avdelningar. Projektet startar januari 2020 och avslutas våren 2022.

”Hållbarhetsmålen angår oss alla och visar att hälsa måste ses i bred kontext”. Ole Petter Ottersen i förordet till KI:s Strategi 2030.

Syfte och övergripande mål

Projektet syftar till att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet att sträva mot hållbar utveckling och Agenda 2030. Det som redan görs ska tas till vara, liksom det engagemang som finns hos många medarbetare och studenter. Huvudmålet är att KI ska ha en tydligare profil inom hållbar utveckling och de Globala målen. Detta inbegriper utbildningens och forskningens bidrag till hållbar utveckling.

Några viktiga projektmål

  • Medarbetarna känner till de Globala målen och hur KI kan bidra till att nå dessa mål
  • Forskningen inspireras av och bidrar till förverkligande av de Globala målen
  • Översyn av koppling mellan lärandemål inom kurser och program och de Globala målen är gjord, och har resulterat i en handlingsplan
  • Klimatstrategi framtagen och förankrad
  • Genom kartläggning och internt samarbete har förutsättningar skapats som långsiktigt leder till genomslag - lokalt och globalt
  • Externa nätverk har utvecklats och etablerats för arbetet med hållbar utveckling, Globala målen, medicin och hälsa

Genomförande

Aktiviteter inom projektet inkluderar:

KI:s bidrag till Agenda 2030


• Forskning

Nästan all forskning på KI syftar till att förbättra hälsan och välbefinnande hos människor, och är därmed avgörande för hållbar utveckling. Vissa forskningsområden är tydligt kopplade till flera Globala mål och till gagn för kommande generationer och världens mest utsatta.

• Utbildning

Studenter som examineras från KI ska under sin utbildning ha arbetat med frågeställningar relaterade till hållbar utveckling och FN:s Globala mål. Lärarna behöver undervisa om målen och de underliggande utmaningarna. Studenterna utmanas att utveckla en förmåga att skapa visioner, reflektera över sin egen roll för samhällsutvecklingen och vara beredda att agera.

• Externt ledarskap

KI bör vara en aktiv partner när det gäller hälsa och hållbar utveckling och driva frågor om hälsa i samhälle – nationellt och internationellt.

• Intern verksamhet

KI:s interna verksamhet ska styras på ett hållbart sätt. Detta innefattar exempelvis arbete med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, ställa miljö- och etiska krav vid upphandlingar och inköp, minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten samt att källsortera och minska avfall. Andra exempel är arbete för likabehandling och för god hälsa och välbefinnande hos anställda och studenter.

Projektgruppen hållbar utveckling: Matti Nikkola, Hanna Karlsson, Göran Tomson, Susanne Gabrielsson, Maria Niemi, Susanne Maxeem, Mia von Knorring, Michaela Vallin, Margareta Hultin, Kerstin Lundin.
Projektgruppen, mars 2020: Matti Nikkola, Hanna Karlsson, Göran Tomson, Susanne Gabrielsson, Maria Niemi, Susanne Maxeem, Mia von Knorring, Michaela Vallin, Margareta Hultin, Kerstin Lundin.

Kerstin Lundin

Projektledare

Styrgruppsordförande:

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare