Projekt: Ett KI för hållbar utveckling

För att skapa ett sammanhållet och strukturerat arbete med FNs Globala mål för hållbar utveckling på KI har ett projekt inrättats av KI:s ledning.

Bakgrund

Enligt Strategi 2030 ska KI:s verksamhet inspireras av och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. För det behövs initiativ och aktiviteter om hållbar utveckling och Agenda 2030 stärkas genom ett strukturerat och sammanhållet arbetssätt. Ett projekt har inrättats av KI:s ledning och leds av Annika Östman Wernerson.

Projektet startar januari 2020 och avslutas våren 2021.

”Hållbarhetsmålen angår oss alla och visar att hälsa måste ses i bred kontext” 

- Ole Petter Ottersen i förordet till Strategi 2030.

Syfte och övergripande mål

Projektet syftar till att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet att sträva mot hållbar utveckling och Agenda 2030. Det som redan görs ska tas till vara, liksom det engagemang som finns hos många medarbetare och studenter. Huvudmålet är att KI ska ha en tydligare profil inom hållbar utveckling och de Globala målen. Detta inbegriper utbildningens och forskningens bidrag till hållbar utveckling.

Några viktiga projektmål

  • Medarbetarna känner till de Globala målen och hur KI kan bidra till att nå dessa mål
  • Forskningen inspireras av och bidrar till förverkligande av de Globala målen
  • Översyn av koppling mellan lärandemål inom kurser och program och de Globala målen är gjord, och har resulterat i en handlingsplan
  • Genom kartläggning och internt samarbete har förutsättningar skapats som långsiktigt leder till genomslag - lokalt och globalt
  • Nätverk har utvecklats och etablerats för arbetet med hållbar utveckling, Globala målen, medicin och hälsa.

Genomförande

Aktiviteter inom projektet inkluderar framtagande av webbaserat utbildningspaket, forskarkonferens, kartläggning och beskrivning av nuvarande kunskapsläge på KI, klimatstrategi och klimatmål, ta fram förslag på hur SDGs kan ingå och följas upp i forskningsansökningar, interaktioner med externa organisationer och andra lärosäten m.m.

Forskning

Nästan all forskning på KI syftar till att förbättra hälsan och välbefinnande hos människor, och därmed avgörande för hållbar utveckling. Vissa forskningsområden är tydligt kopplade till flera Globala mål och till gagn för kommande generationer och världens mest utsatta.

Utbildning

Studenter som examineras från KI ska under sin utbildning ha arbetat med frågeställningar relaterade till hållbar utveckling och FN:s Globala mål. Lärarna behöver undervisa om målen och de underliggande utmaningarna. Studenterna bör också utmanas att utveckla en förmåga att skapa visioner, använda ett kritiskt tänkande, reflektera över sin egen roll för samhällsutvecklingen, tillämpa systemtänkande, skapa partnerskap och vara beredda att agera.

Externt ledarskap

KI bör vara en aktiv partner när det gäller hälsa och hållbar utveckling och driva frågor om hälsa i samhället.

Intern verksamhet

KI:s interna verksamhet ska styras på ett hållbart sätt. Detta innefattar exempelvis arbete med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, ställa miljö- och etiska krav vid upphandlingar och inköp, minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten samt att källsortera och minska avfall. Andra exempel är arbete för likabehandling och för god hälsa och välbefinnande hos anställda och studenter.

Projektgruppen

Projektgruppen hållbar utveckling: Matti Nikkola, Hanna Karlsson, Göran Tomson, Susanne Gabrielsson, Maria Niemi, Susanne Maxeem, Mia von Knorring, Michaela Vallin, Margareta Hultin, Kerstin Lundin.

Styrgruppsordförande:

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Projektplan