Oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed

Om man misstänker att det förekommit oredlighet i forskning, eller andra avvikelser från god forskningssed kan anmälan göras till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) respektive till KI. Här beskrivs hanteringen av sådana ärenden.

Misstanke om oredlighet i forskning

Med oredlighet i forskning avses en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning, eller plagiering (FFP) som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. 

Misstanke om oredlighet i forskning anmäls till Npof, https://npof.se/anmala-oredlighet/innan-du-paborjar-din-anmalan/

Npof ska inte pröva ärenden som grundar sig på omständigheter som är äldre än 10 år om det inte finns särskilda skäl. Npof:s beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed

Med andra avvikelser från god forskningssed avses avvikelser som inte anses som oredlighet i forskning, som skadar eller riskerar att skada forskningsprocessens, forskningens eller forskarens integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. 

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed vid Karolinska Institutet anmäls till rektor (rektor@ki.se).

Anmälan bör innehålla

  • Kontaktuppgifter till dig som gör anmälan (till exempel e-postadress och telefonnummer) om du vill kunna bli kontaktade. Det går att vara anonym. 
  • Namn på den anmälde/de anmälda eller namn på den forskningsstudie, rapport eller annat som misstankarna avser.
  • En beskrivning av den misstänkta avvikelsen; när och hur den skett.
  • Eventuellt underlag som stödjer uppgifterna i din anmälan.

Vad händer efter anmälan till rektor

När rektor har överlämnat ärendet till Rådet för utredning av god forskningssed gör rådet en inledande granskning för att avgöra om ärendet ska överlämnas till Npof, utredas vidare av rådet eller hanteras på något annat sätt. 

Om den inledande granskningen visar att ärendet rör misstänkt oredlighet i forskning lämnas ärendet över till Npof efter beslut av rektor.

Rådet utreder ärenden om andra misstänkta avvikelser från god forskningssed. Den eller de forskare som är föremål för anmälan får möjlighet att framföra sina synpunkter skriftligt eller, om man så vill, muntligt. Institutionerna och universitetsförvaltningen ska biträda rådet och rådet kan också anlita en extern sakkunnig om det behövs. När utredningen är färdig upprättar rådet ett motiverat utlåtande med förslag till beslut. Rektor fattar beslut i ärendena. 

Vad händer efter en anmälan till Npof

Både forskaren och forskningshuvudmannen får meddelande om anmälningar till Npof.

Om misstankarna tas upp till prövning får den anmälda forskaren yttra sig skriftligt.  

Sekretess styr vilka som kan få information eller få del av allmänna handlingar i ärenden om prövning av oredlighet vid Npof. 

Sekretess gäller i Npofs prövningar, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller även för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller däremot inte för uppgift om vem som har väckt frågan om oredlighet eller vem misstanken riktas mot.

Sekretessen gäller inte heller för beslut i ett ärende.

Vad gäller för en forskare som har blivit anmäld

KI erbjuder sina anställda forskare samma stöd som i andra sammanhang när personal kan vara i behov av stöd t.ex. samtal med närmaste chef, företagshälsovården eller annat personalstöd. Om det behövs ytterligare stöd och råd kan KI hänvisa till facket. Om forskaren är i behov av vård kan KI hänvisa till öppenvården. KI kan inte bistå anmälda forskare med juridisk rådgivning i ärendet.

När beslutet vunnit laga kraft, vilket ofta dröjer då handläggningstiden är lång, är det upp till KI att avgöra om det ska vidtas några arbetsrättsliga åtgärder. KI måste i varje fall bedöma om det finns sakliga skäl för någon arbetsrättslig åtgärd. De arbetsrättsliga åtgärder som kan komma i fråga är samma som i andra fall av misskötsel; samtal, klargörande samtal med LAS-varning, disciplinpåföljd såsom varning eller löneavdrag, uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked.

Även innan beslutet i ärendet vunnit laga kraft kan en anställning avslutas om det är en tidsbegränsad anställning eller om det uppstår en arbetsbristsituation.

Rapportering till intressenter

Om Npof har konstaterat oredlighet i forskning eller att en allvarlig avvikelse från god forskningssed har förekommit utan uppsåt eller grov oaktsamhet har KI en skyldighet underrätta forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda om beslutet. Institutionerna har ansvar för att se till att intressenterna informeras.

Åtgärder och återrapportering till Npof

Om Npof har konstaterat att oredlighet har förekommit i forskning vid KI, ska KI rapportera till Npof vilka åtgärder som har vidtagits eller som KI avser vidta med anledning av beslutet. Rapporteringen ska avse eventuella konsekvenser för den eller de forskare som har konstaterats vara ansvariga för oredlighet. Rapporteringen ska också avse eventuella andra åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas, t.ex. med anledning av konstaterade brister i forskningsmiljön.

HS
Innehållsgranskare:
Märta Philp
2023-11-23