Hedersdoktorer

De första medicine och odontologie hedersdoktorerna utsågs vid Karolinska Institutet 1910 respektive 1949 av den medicinska respektive odontologiska fakulteten. Mellan 1910-2023 har 323 hedersdoktorer utsetts.

Behöriga att nominera är alla anställda vid och adjungerade till Karolinska Institutet.

Vem kan utses till hedersdoktor?

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen eller storartade insatser för Karolinska Institutet, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling.

Kandidater kan nomineras för:

- Vetenskapliga insatser, särskilt sådana med koppling till KI

- Stora insatser för KI och dess verksamhet

- Stora insatser i världen/Sverige/samhället inom KIs intressesfär

Det finns dock några begränsande regler när det gäller vem som kan utses till hedersdoktor, t.ex. kan den som redan är medicine doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet ej utses till medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet. Vidare bör den som exempelvis utsetts till medicine hedersdoktor vid ett svenskt universitet ej tilldelas samma värdighet vid ett annat svenskt universitet.

En medicine hedersdoktor har titeln MDhc, medicine doctor honoris causa, och en odontologie hedersdoktor har titeln ODhc, odontologie doctor honoris causa.

Hedersdoktorer 2023 - Wilhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg

Kollage av Willhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg.
Willhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg, 2023 års hedersdoktorer vid KI. Foto: Martin Lundsvoll och Ulla Carin Ekblom

Wilhelmina Hoffman

Wilhelmina Hoffman är specialist i geriatrik och verksamhetschef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.  Framsteg inom hälso- och sjukvård kräver forskning, innovation, utbildning och effektiv klinisk implementering av vetenskaplig evidens. Wilhelmina Hoffman har varit en pionjär när det gäller att förstå dessa inbördes samband, fånga behovet av förändringar och öppna nya vägar för samarbete mellan universitet, särskilt KI, och hälso- och sjukvård på primära, specialiserade miljöer och vårdhem. Under hela sitt yrkesliv har hon med stor kompetens och stark målmedvetenhet fokuserat på att bygga broar mellan akademi och klinik, vetenskap och klinisk praktik, och forskning och utbildning.

Wilhelmina Hoffmans insatser har lett till en bättre vård för äldre genom att utbilda klinisk personal och implementera evidensbaserad klinisk praxis. Utbildningen i evidensbaserad demensvård, som initialt riktade sig till undersköterskor och sjuksköterskor vid stiftelsen Silviahemmet, har i samarbete med KI utökats till att omfatta en masterexamen i demensvård för läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Hittills har 32 läkare och 20 terapeuter examinerats. År 2021 startades en ny utbildning i demens för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer, varav sex anställda redan har fått certifikatet. Även detta var i samarbete med KI.

Tack vare sina stora insatser både i Sverige och internationellt har Wilhelmina Hoffman blivit en nyckelperson när det gäller att sprida den senaste informationen om demens och demensvård till yrkesverksamma, lekmän och beslutsfattare.

Pressmeddelande

Fredrik Lundberg

Den Thoraxkirurgiska forskargruppen kom i kontakt med ingenjören och ekonomen Fredrik Lundberg 2006 då han tillfrågades om möjligheten att bidra ekonomiskt till den kardiovaskulära forskningen med särskild inriktning mot sjukdomar i aortaklaffen och aorta ascendens. Fredrik Lundberg visade direkt ett mycket stort intresse för frågeställningarna och redan 2007 gjorde han en stor donation till det multidisciplinära, translationella forskningsprogrammet kring dessa sjukdomar.

Gruppen som formerats kring dessa projekt har inkluderat ett 50-tal forskare och läkare och involverat flera olika institutioner vid Karolinska Institutet. Forskargruppens resultat har presenterats vid otaliga nationella och internationella möten, konferenser och workshops och lett till flera stora samarbetsprojekt internationellt. Ytterligare stora donationer har tillkommit under åren.

Med Fredrik Lundbergs återkommande stöd har ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerats och avhandlingar försvarats och de vetenskapliga resultaten kommit patienterna till gagn genom förändrad pre-operativ utredning, ändrade kirurgiska strategier och mer skonsamma och riktade uppföljningsprogram.

Förutom sitt ekonomiska stöd har Fredrik Lundberg visat ett stort personligt intresse för studierna vid Karolinska Institutet och deltar alltid tillsammans med familjemedlemmar vid det årliga Lundbergsymposiet där han bidrar aktivt till diskussionerna.

Pressmeddelande

Anne Thyrfing
2023-10-18