Skip to main content

Fakturahantering på KI

Att skicka e-faktura till Karolinska Institutet

Denna information riktar sig till leverantörer som önskar skicka fakturor till Karolinska Institutet.

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Lagen: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/201806/SFS2018-1277.pdf 

Det finns 3 olika sätt på hur vi kan ta emot e-fakturor från er.

1. I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:

0088:7350043510008

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning myndighetens webbplats enligt följande: 
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-efaktura/… 

2. Vi kan även ta emot i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 7350043510008

VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter 

  • Er partsidentitet
  • Er Vanoperatör
  • Era kontaktinformationen

3. Fakturaportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till http://www.fakturaportalen.se/sv/ för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Följ länken och registrera er enligt instruktionerna.  

Referens 

Fakturan skall vara märk med referens. Referensen skall bestå av ZZ samt Institutionskod (XX) samt beställarens kod. Observera att referensen skall vara i versaler 

Exempel på fakturareferens: ZZUFMIKSER 
 

Har du ytterligare frågor kontakta ekonomisystem@ki.se