Högintensiv styrketräning hos personer med multipel skleros som upplever fatigue - effekter på funktionstillstånd, välbefinnande och inflammatoriska biologiska markörer

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk neurodegenerativ sjukdom i det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste och mest besvärande symtomen är fatigue (trötthet). För personer med MS kan fatigue leda till aktivitetsbegränsningar, delaktighetsinskränkningar och sämre livskvalitet.

MS-fatigue kan vara relaterat till sjukdomen i sig, där ökade nivåer inflammatoriska biologiska markörer (cytokiner) är bidragande. Styrketräning kan ha en direkt effekt på sjukdomen genom att modulera cytokinnivåer, där en högre träningsintensitet kan ge bättre effekt. Det saknas dock högkvalitativa studier som undersöker effekter av hög-intensiv styrketräning hos personer med MS som lider av MS-fatigue.

Syfte

Att utvärdera effekter av högintensiv styrketräning på funktionstillstånd, välbefinnande/hälsorelaterad livskvalitet och inflammatoriska biologiska markörer hos personer med MS fatigue.

Metod

En randomiserad kontrollerad studie har genomförts där 71 personer med måttlig till svår MS-fatigue slumpmässigt lottades till träning en eller två gånger per vecka. Träningen bestod av ett 12 veckors högintensivt styrketräningsprogram under ledning av fysioterapeut. Data samlades in före och direkt efter avslutad träningsperiod. Med hjälp av frågeformulär och analys av inflammatoriska markörer i blod utvärderades om interventionen ledde till minskad trötthet (primära utfallet), förbättrat funktionstillstånd, bättre hälsorelaterad livskvalitet och hade en inflammationsdämpande effekt, samt om det var skillnad avseende träningsfrekvens.

Resultat

Styrketräning såväl en som två gånger per vecka ledde till minskad trötthet, bättre funktionstillstånd, förbättrad hälsorelaterad livskvalitet samt en uppreglering av olika inflammatoriska markörer.

Betydelse

Resultatet är till direkt nytta för personer med MS-fatigue i form av behandlingsrekommendationer. Vidare kan träningen lätt implementeras i såväl hälso- och sjukvården som i friskvården.

Projektledare

Profile image

Marie Kierkegaard

Lektor/Fysioterapeut

Vetenskapliga publikationer

High-intensity resistance training in people with multiple sclerosis experiencing fatigue: A randomised controlled trial.
Englund S, Piehl F, Kierkegaard M
Mult Scler Relat Disord 2022 Aug;68():104106

MK
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-09-05