En 5-årsuppföljning av en klientcentrerad ADL-intervention efter stroke

Denna studie är en 5-års uppföljning av 280 personer med stroke och deras närstående som deltog i en randomiserad kontrollerad interventionsstudie under det första året efter stroke, Life After Stroke-II (LAS-II).

Studien genomfördes i tre landsting (Gävleborg, Uppsala, Stockholm) där den klientcentrerade ADL (Aktiviteter i Dagligt Liv) -interventionen (CADL) jämfördes med ordinarie ADL träning (UADL).

Syfte

Att utvärdera de långsiktiga effekterna av CADL i jämförelse med UADL fem år efter insatsen.

Design

En longitudinell design med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att studera skillnader mellan CADL och UADL över tid. Datainsamlingen omfattar strukturerade intervjuer och tester av upplevelse av delaktighet, tilltro till egen förmåga att lösa problem i vardagen, funktionstillstånd, livstillfredsställelse samt behov av hjälp i utförandet av ADL. Kvalitativa studier kommer att genomföras för att undersöka erfarenheter och betydelsen av aktiviteter i det dagliga livet. Från närstående samlas uppgifter om livstillfredsställelse och närståendebörda.

Finansiering

Vetenskapsrådet, Projektnummer 2013-2806

Projektledare

Profile image

Susanne Guidetti

Professor/Arbetsterapeut

Övriga forskare

Gunilla Eriksson, Ulla Johansson, Kerstin Tham, Lena von Koch, Charlotte Ytterberg, Annicka Hedman, Anna Brorsson och Mandana Fallahpour.

2024-05-06