Akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP)

This page in English

Akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP.

Kursen AOSP

Kursen utvecklades som en del i SPIS-projektet, självmordsprevention i Stockholms län – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, SPES och NASP. Kursen som är en endagskurs på 5-8 timmar grundas på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas den i psykisk nöd. Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör förhålla oss till i samband med detta. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används flera fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion. Dessutom ingår ett par autentiska filmer som belyser konsekvenser av självmord i familjer och skolor.

Läs mer och ladda ner broschyren om kursen AOSP

Instruktörsutbildningen AOSP

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP både inom blåljusorganisationerna och till andra krävs en grundkunskap som bygger på utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Första hjälpen till psykisk hälsa ger bland annat kunskap om psykisk hälsa och livskriser, depression, ångestsyndrom, substansrelaterade sjukdomar, psykoser och självmordsbeteende. 

Om du redan innehar liknande kompetens som ingår i MHFA-utbildningen, avgör huvudinstruktören om du är lämplig att utbildas till instruktör inom AOSP. Motsvarande kompetens innebär bl.a. utbildning i psykiatri, psykologutbildning.  

Målet med utbildningen

Vår målsättning är god kunskap i utbildningsmaterialet AOSP för att kunna förmedla och utbilda personer vidare.

Utbildningens innehåll:

 • Filmen AOSP
 • Kunskaper om hur blåljusorganisationerna samverkar mellan varandra och med andra aktörer (exempelvis socialtjänsten, kriminalvården och sjukvården)
 • Vilken lagstiftning som gäller i olika situationer
 • Taktik, samtalsmetodik samt samtalsträning
 • Arbetsmiljöfrågor

Läs mer och ladda ner broschyren om instruktörsutbildningen AOSP

AOSP-utbildning

Instruktörutbildningens omfattning och pris

Utbildningen omfattar 2 dagar, totalt 16 timmar.

Utbildningskostnad 6 000 SEK exkl. moms/deltagare. 

All utbildningslitteratur och videos finns numera på pingpong. Inloggningsuppgifter till pingpong delas ut efter genomgången utbildning. För den som vill ha papperskopior på materialet finns möjlighet att köpa en pärm, pris 500 SEK exkl moms/pärm. 

Kommande utbildningstillfällen instruktörskurs 

8-9 maj 2019

Anmälan genom formulär

AOSP-Allmänheten

AOSP är en utbildning riktad främst till blåljusgrupper. För andra yrkesgrupper, organisationer och föreningar har vi utvecklat AOSP-A, riktad till allmänheten.

Precis som i AOSP finns en 8-timmarskurs och en instruktörsutbildning på 16 timmar. 

Läs mer i broschyren om kursen AOSP-A här.

Instruktörsutbildningen AOSP-A

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP-A som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP-A krävs en viss kunskap om psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt förstås ett intresse att lära ut kunskap om bemötande av en självmordsnära person i akut kris. Viss litteratur rekommenderas vara inläst före kursens start för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen. Exempelvis:

Ringskog Vagnhammar & Wasserman, D. (2012) Första hjälpen vid självmordsrisk, Studentlitteratur

Tell. S. & Beskow, J (2018)  Handbok för livskämpar, Libris förlag

Utbildningens innehåll:

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar; psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar, sårbarheter, myter, och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas.
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Lagar
 • Samverkan
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral

Tillval för målgrupper, scenarioövningar:

 • Skolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Föreningar
 • Företag

Instruktörutbildningens omfattning och pris

Utbildningen omfattar 2 dagar, totalt 16 timmar.

Utbildningskostnad 6 000 SEK exklusive moms/deltagare. 

All utbildningslitteratur och videos finns numera på pingpong. Inloggningsuppgifter till pingpong delas ut efter genomgången utbildning. För den som vill ha papperskopior på materialet finns möjlighet att köpa en pärm, pris 500 SEK exklusive moms/pärm. 

Kommande instruktörsutbildningstillfällen AOSP-Allmänheten

6-7 mars 2018

Anmälan genom formulär

Kontakt

Ansvariga för utbildningen:
Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar 

Britta Alin Åkerman, NASP

Frågor om kursen mailas till:

Britta Alin Åkerman, britta.alin-akerman@ki.se

Utbildningen AOSP är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.