Journalgranskningsstudie om könsdysfori vid ANOVA

Studien Journalgranskningsstudie om könsdysfori vid ANOVA, syftar till att öka kunskapen och förbättra vården av könsdysfori hos de som utretts och/eller behandlats för könsdysfori på ANOVA under åren 2000-2021.

Studien bedrivs inom ramen för ett samarbete mellan ANOVA och Karolinska Institutet. ANOVA är ett akademiskt specialistcentrum för klinisk utredning och behandling på vetenskaplig grund inom områdena andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Centret tillhör Karolinska Universitetssjukhuset.

Genomförande

I studien sammanställs information om de personer som utretts och/eller behandlats för könsdysfori på ANOVA under åren 2000-2021. Granskning av patientjournaler sker utan att varje enskild patient tillfrågas, och inget aktivt deltagande krävs från patienten. Presentation av studiens resultat kommer att ske så att enskilda individer omöjligtvis kan identifieras.

Studien är granskad av etikprövningsmyndigheten och har etiskt tillstånd.

Bakgrund till studiens design 

Studier där fråga om deltagande skickas ut till varje patient leder i de flesta fall till att många patienter inte svarar, ett så kallat bortfall. Vid stora bortfall blir slutsatserna av studien osäkrare och går därmed lättare att avfärda. Bortfall kan också gälla personer som inte varit nöjda med sin diagnos eller sin behandling, just de som det är särskilt angeläget att få mer kunskap om. Den här studiedesignen där samtliga patienters journaler undersöks, syftar därmed till att få fram de allra mest välgrundade resultaten.

All journalgranskning kommer att utföras av personer som lyder under sekretesslagen och under ansvarigas översyn.

Frågor som studien syftar svara på:

  1. Hur stor andel av de personer som sökt hjälp för könsdysfori mellan åren 2000–2021 har: Fått en könsdysforidiagnos? Påbörjat och/eller har pågående könsbekräftande behandling? Ansökt om ändring av juridiskt kön och beviljats nytt juridiskt kön?
  2. Hur stor del av dessa personer har någon annan registrerad diagnos förutom könsdysfori?
  3. Hur stor del av dessa personer har avbrutit och/eller ändrat sig ifråga om könsbekräftande behandling eller den sociala transitionen?
  4. Påverkas utfallet i frågeställningarna ovan av vilket kön personen tillskrevs vid födseln, personens könsidentitet, ålder, utredningens längd och innehåll, psykiatrisk eller fysisk sjukdom? 
  5. Hur stor andel har fått någon negativ psykisk eller kroppslig konsekvens av den medicinska behandlingen?

Kontakt

Om du som är patient inte vill delta i studien kan du avböja inkludering i studien. Detta kommer inte att påverka din fortsatta vård på ANOVA. Om du har frågor eller inte vill delta i studien, vänligen kontakta ansvariga på: forskning.anova.karolinska@regionstockholm.se

Forskningsansvariga och medicinskt ledningsansvariga vid Karolinska Institutet och ANOVA:

Profile image

Mats Holmberg

Anknuten till Forskning;Adjungerad Adjunkt
MH
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2023-09-28