Principen om 3R

Komparativ medicin strävar efter att kontinuerligt och i ett brett perspektiv arbeta med 3R på en evidensbaserad grund. Målet med 3R-arbetet är att 3R ska genomsyra arbetet i hela forskarvärlden vid KI.

Alla som arbetar med försöksdjur på KI ska ha den nödvändiga utbildningen och verka i enlighet med KI:s gemensamma värdegrund. 

Vad är 3R?

Konceptet utvecklades för över 50 år sedan av W.M.S. Russell och R.L. Burch. Idag ses 3R alltmer som ett ramverk för att genomföra högkvalitativ försöksdjursforskning med fokus på att utveckla alternativa forskningsmetoder. Mer om alternativa metoder 

Ersätt (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt 

Förfina (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks
Minska (reduce) antalet djur

Den övergripande policyn är att inget onödigt experiment skall utföras och att inga djur får utsättas för experiment om det inte anses nödvändigt.

Aktuellt 

 • Nu kan du söka Vetenskapsrådets projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R! Bidragstiden är 1-3 år och du måste ansöka senast den 20 mars kl. 14.00. Läs mer

 •  21 november invigdes Sveriges 3R center #sveriges3Rcenter. Det ligger på Jordbruksverket i Jönköping och styrgrupp är den svenska Nationella kommitteen. Visionen är ”Djurens välfärd i fokus och färre djur i försök”. Läs mer om 3R-centret 

 • Max Planck Society publicerar White Paper on animal research​

Varje år samlar Jordbruksverket in statistik över det antal försöksdjur som använts underföregående år, för att kunna följa användningen i Sverige. Senaste rapporten går att läsa hos Jordbruksverket. 

 • Stor satsning på 3R

Regeringen föreslår nu i sin budgetproposition att 15 miljoner kronor årligen under 2017–2020 ska gå till Sveriges nya 3R-centrum vid Jordbruksverket.

För Karolinska Institutet betyder detta att 3R-frågorna på Komparativ medicin och inom det Lokala djurskyddsorganet under Styrelsen för forskning kommer få mer stöd vid implementeringen av 3R-frågorna inom forskningen på Karolinska Institutet. Det nya 3R-centret har till uppgift att koordinera 3R-frågorna i Sverige. Centret ska också stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativa försöksmetoder. Mer om 3R-satsningen finns att läsa på regeringen.se 

Vad 3R-arbetet på KI ska leda till

 • En utvecklad och väl befäst värdegrund för djurskötsel.
 • Evidensbaserade riktlinjer och rekommendationer.
 • Evidensbaserade humana avlivningar.
 • Ett optimerat utförande av experiment och utveckling av den statistiska utvärderingen.
 • Fullständig insyn i djurförsöken.
 • Att kommunicera värde och mål i förhållande till forskningsresultatet för varje djurförsök som måste genomföras.
 • Att följa upp nyttan av varje djurförsök, dvs. resultatet av forskningen i förhållande till djurens välbefinnande.
 • Bättre förutsättningar för (standardiserad) uppfödning och hållning av försöksdjur på KM:s anläggningar för att minska och förfina användningen.
 • Att bara djur med god hälsa och dokumenterad bakgrund ska användas i experiment. Detta främjar reproducerbarheten och minskar antalet djur som behövs.

Pågående arbeten

 • LAS-utbildning (Laboratory Animal Science) är en nyckelkomponent i KM:s 3R-program. Kompetensen för arbete med försöksdjur ska öka, vilket ska minska risken för dåligt utformade och dåligt genomförda experiment samt obefogad användning av försöksdjur. 
 • Swetox Södertälje är en del av KI, och dess djuranläggning är en del av Komparativ medicin. Därför är det naturligt att samarbeta kring 3R och en strategisk arbetsgrupp har bildats. Där arbetar man bland annat med hur man kan komplettera varandra (KM och Swetox) gällande övergripande 3R- och utbildningsfrågor. 
 • Tekniska lösningar för tillsyn utvecklas i samverkan med industrin. En förfinad tillsyn ger möjlighet att bedöma djurens situation dygnet runt (förfining).
 • Det pågår även ett tekniskt utvecklingsarbete för att ge möjlighet att utföra vissa djurförsök utan att djuret måste tas ur sin grupphållning eller hembur. 

Länkar

Djurförsök