Skip to main content

Principen om 3R

​​​​​​​Komparativ medicin strävar efter att kontinuerligt och i ett brett perspektiv arbeta med 3R på en evidensbaserad grund. Målet med 3R-arbetet är att det ska genomsyra arbetet i hela forskarvärlden inom Karolinska Institutet.

3R

Alla som arbetar med försöksdjur på KI ska ha den nödvändiga utbildningen och verka i enlighet med KI:s gemensamma värdegrund.

Vad är 3R?

Konceptet utvecklades för över 50 år sedan av W.M.S. Russell och R.L. Burch. Idag ses 3R alltmer som ett ramverk för att genomföra högkvalitativ försöksdjursforskning med fokus på att utveckla alternativa forskningsmetoder. Läs mer om om alternativa forskningsmetoder.

 • Ersätt (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt
 • Förfina (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks
 • Minska (reduce) antalet djur

Den övergripande policyn är att inget onödigt experiment ska utföras och att inga djur får utsättas för experiment om det inte anses nödvändigt.

Vad 3R-arbetet på KI ska leda till

 • En utvecklad och väl befäst värdegrund för djurskötsel.
 • Evidensbaserade riktlinjer och rekommendationer.
 • Evidensbaserade humana avlivningar.
 • Ett optimerat utförande av experiment och utveckling av den statistiska utvärderingen.
 • Fullständig insyn i djurförsöken.
 • Att kommunicera värde och mål i förhållande till forskningsresultatet för varje djurförsök som måste genomföras.
 • Att följa upp nyttan av varje djurförsök, dvs. resultatet av forskningen i förhållande till djurens välbefinnande.
 • Bättre förutsättningar för (standardiserad) uppfödning och hållning av försöksdjur på KM:s anläggningar för att minska och förfina användningen.
 • Att bara djur med god hälsa och dokumenterad bakgrund ska användas i experiment. Detta främjar reproducerbarheten och minskar antalet djur som behövs.
3R

Pågående arbeten

 • LAS-utbildning (Laboratory Animal Science) är en nyckelkomponent i KM:s 3R-program. Kompetensen för arbete med försöksdjur ska öka, vilket ska minska risken för dåligt utformade och dåligt genomförda experiment samt obefogad användning av försöksdjur.
 • Swetox Södertälje är en del av KI, och dess djuranläggning är en del av Komparativ medicin. Därför är det naturligt att samarbeta kring 3R och en strategisk arbetsgrupp har bildats. Där arbetar man bland annat med hur man kan komplettera varandra (KM och Swetox) gällande övergripande 3R- och utbildningsfrågor.
 • Tekniska lösningar för tillsyn utvecklas i samverkan med industrin. En förfinad tillsyn ger möjlighet att bedöma djurens situation dygnet runt (förfining).
 • Det pågår även ett tekniskt utvecklingsarbete för att ge möjlighet att utföra vissa djurförsök utan att djuret måste tas ur sin grupphållning eller hembur.