Praktisk information HELP-SWEDEHEART

Här finns manualer och instruktionsfilmer för utandningstest, provanalys och kalibrering av analysatorn, samt vanliga frågor.

H. pylori utandningstest

H. pylori provanalys

Kalibrering av H. pylori-analysatorn

Vanliga frågor

Allmänna frågor

Ska testet utföras på patienter med protonpumpshämmare eller antibiotikabehandling?

Ja, i denna studie testas alla hjärtinfarktspatienter även om de står på behandlingar som kan inverka på testet. Det finns en risk att dessa behandlingar kan dölja Helicobacter Pylori aktivitet och ge ett falskt negativt resultat. Målet med studien är att hitta och behandla bort Helicobacter Pylori i samband med att antitrombotisk behandling startas när patienterna läggs in. Patienter som redan står på protonpumpshämmare har ett visst skydd mot magblödning. Vid fynd av Helicobacter Pylori hos dessa patienter rekommenderas fortfarande eradikeringsbehandling med antibiotika.

Hur länge kan jag vänta med att analysera ett insamlat prov?

Påsen med utandningsluften kan sparas för att senare analyseras i upp till 7 dagar. Se till att slangarna är väl förslutna och att provet är tydligt märkt.

Jag hann inte utföra utandningstestet efter att ha gett tabletten, hur kan jag göra?

Det aktiva provet kan inhämtas tidigast 10 minuter och senast 30 minuter efter att Diabact tabletten administrerats. Om det gått längre tid så måste testet upprepas med ny tablett efter 24 timmar. 

Fel med provtagning

Varför har jag fått ett felmeddelande om lågt CO2?

Den vanligaste orsaken till lågt koldioxid i utandningsprovet är att patienten inte har utfört testet med korrekt teknik. Det viktigaste steget för att förhindra lågt koldioxid är att patienten, efter att ha hållit andan, andas ut den första delen av utandningen utanför munstycket. Detta för att den första luften från munnen inte har varit i kontakt med lungorna och därför har låg koldioxidhalt. Se även till att patienten fortsätter med samma utandning i påsen och inte andas in igen.

Provinsamlingen blev fel, kan jag göra om testet?

Om nollprovet, dvs. provet innan tabletten, blev fel går det bra att börja om från början om patienten inte tagit tabletten. Efter att patienten har tagit tabletten går det inte att inhämta ett nytt nollprov och testet kan upprepas efter 24 timmar.

Om ureaprovet, dvs. provet efter tabletten, blev fel så kan luften på denna sida av påsen tömmas för att ta om provet förutsatt att det inte är något fel med noll-provet. Dock så behöver det ske snabbt inom några minuter efter att det felaktiga urea-provet inhämtats. Om du gör detta är det viktigt att samtidigt spara noll-provet eftersom detta inte kan tas om.

Jag tror att jag förväxlade slangarna i maskinen vid analys, kan jag kontrollera detta på efterhand?

I resultatgranskningen som nås via hemskärmen anges ett DOB-värde som står för skillnaden i uppmätt koldioxid mellan proverna. Detta värde kan i vissa fall användas för felsökning av förväxling mellan nollprov och urea-prov. Om patienten inte har Helicobacter vid provtagning så kommer en förväxling av proverna inte kunna utvärderas. Detta beror på att det i så fall inte föreligger någon stor skillnad i koldioxid mellan proverna (lågt DOB värde).Det finns helt enkelt ingen påvisbar skillnad mellan proverna och en förväxling kommer därför inte att synas eller påverka resultatet. Ett positivt prov har ett DOB värde på över 1.5. Om du istället fått ett negativt DOB värde lägre än -2 kan detta tala för förväxlade prover på en positiv patient och ny provtagning bör övervägas efter 24 timmar.

Tekniska frågor

Hur ofta måste Kibion Dynamic maskinen kalibreras?

Varje dag som maskinen ska användas måste en enkelt funktionskontroll utföras och tar cirka fyra minuter. En Kalibrering bör utföras en gång i månaden och tar ungefär 40 minuter. Se instruktionsfilmer för genomförandet.

När jag kalibrerar maskinen får jag “concentration too low”. Vad ska jag göra?

Kalibreringen kräver ett utandningsprov med minst 3.5 % CO2. Om du har problem att uppnå detta så kan följande hjälpa:

● Håll andan i 30 sekunder eller längre
● Rör på dig medan du håller andan för att öka CO2-produktionen
● Se till att du andas ut över 1 liter luft i påsen
● Blås ut lite luft i början av utandningen innan du blåser in i påsen.
● Se till att du ätit något, om du är hungrig så är CO2 produktionen minskad
● Om du fortfarande har problem, be en kollega att hjälpa dig

Eradikeringsbehandling

Hur behandlas fall av resistent Helicobacter?

Alla HP-positiva patienter rekommenderas remiss till vårdcentral för uppföljning och behandlingskontroll enligt remissmall ovan. Vid resistenta fall kan ny eradikeringsbehandling behövas och följande handläggning föreslås

  1. standard 1 vecka → behandlingskontroll minst 4 veckor efter
     
  2. vid fortsatt positivt svar → standard 2 veckor → kontroll
     
  3. vid fortsatt positivt svar → kontakt med gastroenterolog
    För patienter i studien kan Per Hellström, professor inom gastroenterologi, kontaktas på Per.Hellstrom@medsci.uu.se.

Måste PPI ordineras exakt som i behandlingsrekommendationen med Omeprazol 20mg 1x2?

Det går bra att använda annan PPI, till exempel Esomeprazol, om sådan är lokal rutin. 

Hur gör man med eradikeringsbehandling om patienten redan står på antibiotika av annan orsak? 

Det beror på vilken antibiotika patienten behandlas med. Om patienten redan behandlas med Amoxillin (eller kan stå på det som ett bra alternativ) så kan man påbörja eradikering med tillägg av övrig eradikeringsbehandling. I övriga fall kan man vänta till patienten är färdigbehandlad för annan orsak, och sedan sätta in eradikering.

Kan behandling med PPI förlängas?

Hos patienter som testar positivt för Helicobacter pylori kan det kännas motiverat att behandla längre tid med PPI som skydd mot GI-blödningar än under eradikeringsbehandlingen. Det finns ingen stark evidens i denna fråga utan det blir en klinisk bedömning av risk kontra nytta. Det bör dock hållas i åtanke att patienten bör vara utan PPI i minst två veckor inför uppföljande Hp-test i primärvården för att få ett tillförlitligt resultat.

RH
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-06-12