Om studien HELP-SWEDEHEART

Målet med studien är att fastställa huruvida en systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för Helicobacter pylori-infektion och i förkommande fall en behandling av denna, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt.

En mer intensiv anti-trombotisk behandling, bland annat genom kombinationen av aspirin med nya mer effektiva trombocythämmare som standardbehandling, har minskat återinsjuknandet efter hjärtinfarkt men till priset av en ökad risk för blödning.

Övre mag- och tarmblödning är den vanligaste komplikationen, som kräver stora resurser från sjukvården, bidrar till ett ökat lidande och i slutändan en ökad mortalitet. Dessutom begränsar blödningskomplikationer användandet av trombocythämning i den här patientgruppen och försämrar därmed även deras kardiovaskulära prognos.

Blödningsrisken från mag- och tarmkanalen ökar vid samtidig infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori (H. pylori) vilket har hittills helt förbisetts hos hjärtinfarktpatienter. Det har även föreslagits en koppling mellan H. pylori och utveckling av kransartärsjukdom.

Illustration gastrokardialt syndrom orsakat av helicobacter pylori

H. pylori-infektion är vanlig och kan enkelt behandlas med antibiotika, vilket i det närmaste eliminerar den infektionsorsakade blödningsrisken. I dagsläget saknas dock helt kunskap om hur H. pylori-diagnostik och behandling påverkar utfallet efter hjärtinfarkt.

Studien är en kluster-randomiserad klinisk prövning baserad på kvalitetsregistret SWEDEHEART. Trettiofem sjukhus i hela Sverige kommer att randomiseras till en period då man testar alla patienter som läggs in för hjärtinfarkt för H. pylori, och behandlar de som är positiva, samt till en lika lång period utan H. pylori-diagnostik och behandling.

Det primära utfallsmåttet är sjukhus- eller specialistvårdkrävande blödning från mag- och tarmkanalen. Sekundära utfallsmått utgörs av transfusionskrävande blödning, kardiovaskulär och total dödlighet, samt återinsjuknande i hjärtinfarkt.

Vi planerar att inkludera över 20 000 patienter under en tre-årsperiod, dvs. ett år med/utan screening, ett år uppföljning.

Studien leds av hjärtläkare Robin Hofmann, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet och hjärtläkare Magnus Bäck, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, med hjälp av en styrgrupp som utgörs av representanter från hela Sverige med tidigare erfarenhet från liknande randomiserade registerstudier.

Vi förutser att denna studie har en potential att påvisa en minskad komplikationsrisk och en ökad överlevnad efter hjärtinfarkt genom införandet av en systematisk diagnostik och behandling av H. pylori-infektion efter hjärtinfarkt.

Publikationer

Helicobacter pylori screening in clinical routine during hospitalization for acute myocardial infarction.
Wärme J, Sundqvist M, Mars K, Aladellie L, Pawelzik SC, Erlinge D, Jernberg T, James S, Hofmann R, Bäck M
Am Heart J 2021 01;231():105-109

Incidence, associated outcomes, and predictors of upper gastrointestinal bleeding following acute myocardial infarction: a SWEDEHEART-based nationwide cohort study.
Sarajlic P, Simonsson M, Jernberg T, Bäck M, Hofmann R
Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2021 Aug;():

Gastrointestinal bleeding in patients with Helicobacter pylori and dual platelet inhibition after myocardial infarction.
Hellström PM, Benno P, Malfertheiner P
Lancet Gastroenterol Hepatol 2021 09;6(9):684-685

Relevanta artiklar

Helicobacter pylori and low-dose aspirin ulcer risk: A meta-analysis.
Sarri GL, Grigg SE, Yeomans ND
J Gastroenterol Hepatol 2019 Mar;34(3):517-525

Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V/Florence Consensus Report.
Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, Gisbert JP, Kuipers EJ, Axon AT, Bazzoli F, Gasbarrini A, Atherton J, Graham DY, Hunt R, Moayyedi P, Rokkas T, Rugge M, Selgrad M, Suerbaum S, Sugano K, El-Omar EM,
Gut 2017 01;66(1):6-30

Combined association of key risk factors on ischaemic outcomes and bleeding in patients with myocardial infarction.
Lindholm D, Sarno G, Erlinge D, Svennblad B, Hasvold LP, Janzon M, Jernberg T, James SK
Heart 2019 08;105(15):1175-1181

Bleeding and New Cancer Diagnosis in Patients With Atherosclerosis.
Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, Shestakovska O, Aboyans V, Alings M, Anand SS, Avezum A, Berkowitz SD, Bhatt DL, Cook-Bruns N, Felix C, Fox KAA, Hart RG, Maggioni AP, Moayyedi P, O'Donnell M, Rydén L, Verhamme P, Widimsky P, Zhu J, Yusuf S
Circulation 2019 10;140(18):1451-1459

Effect of Helicobacter pylori infection on the risk of acute coronary syndrome: A systematic review and meta-analysis.
Fang Y, Fan C, Xie H
Medicine (Baltimore) 2019 Dec;98(50):e18348

ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection.
Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF
Am J Gastroenterol 2017 02;112(2):212-239

Helicobacter pylori infection and atherosclerosis: is there a causal relationship?
Xu Z, Li J, Wang H, Xu G
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017 Dec;36(12):2293-2301

Bleeding avoidance strategies in percutaneous coronary intervention.
Capodanno D, Bhatt DL, Gibson CM, James S, Kimura T, Mehran R, Rao SV, Steg PG, Urban P, Valgimigli M, Windecker S, Angiolillo DJ
Nat Rev Cardiol 2021 Aug;():

RH
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-02-19