CAIR-lab

CAIR-lab är en världsunik miljö i form av ett innovationslaboratorium helt inriktat på att utveckla praktisk användning av artificiell intelligens (AI); ”Clinical AI Research-lab” (CAIR-lab). Laboratoriet kommer finnas på Danderyds sjukhus i ett nära samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. CAIR-lab är tänkt sammanbinda medicinsk, teknisk och innovationskompetens för att hjälpa kliniker att utveckla framtidens precisionsmedicin.

Bakgrund

AI för kliniskt användning är ett nytt koncept och även om det inom forskningsvärlden har gjorts stora framsteg, är det få AI produkter som idag finns tillgängliga för användande inom hälso- och sjukvården. Vi på KI DS har gjort resan från en idé till en produkt implementerad i klinisk miljö genom att utveckla en egen AI-applikation för att granska skelettröntgenbilder och implementera i klinisk verksamhet på Danderyds sjukhus. Genom denna känner vi väl till samverkan mellan kunskap och resurser som behövs för att utveckla kliniskt användbar AI. För detta behövs följande:

  1. Klinisk problembeskrivning
  2. Lämpliga patient-data
  3. Teknisk kompetens

Kombinationen gör att det är få miljöer i världen som kan uppfylla alla tre punkter. Genom att bygga på vår erfarenhet och kunskap hoppas vi att CAIR-lab kommer hjälpa fler innovationer att nå ända fram till patienterna. Laboratoriet kommer vara en öppen miljö för de som vill bedriva utveckling av kliniska AI-innovationer och ligga som en resurs utan bundenhet till någon specifik medicinsk specialitet.

Dekorativ bild
Foto: Pixabay.

Strategi

CAIR-lab har en egen kärnkompetens för AI och bygga teknisk infrastruktur (CORE) som sedan lånas ut till projekt inom CAIR-lab. Projekten delas upp i två kategorier:

  1. Inkubator: Här vistas projekt/idé som behöver utveckla en AI-motor som kan testas i klinisk vardag.
  2. Accelerator: När projekt examinerats från inkubatorn, d.v.s. testats och fungerat i en pilot, kan de tas in i acceleratorn för att skala upp till en något som kan bli en AI-innovation i den kliniska vardagen.

Inkubatormiljön kommer fungera som ett tidigt stöd för projekt med mål att skapa effektivare individualiserad och precisionmedicinsk behandling genom att använda AI metoder för att bygga kliniskt användbara applikationer. Ett exempel från våra planerade pilotprojekt är att genom röntgenbedömning av åderförkalkningsplack i kranskärl förutse risken för hjärtinfarkt och död i närtid för individen. Stödet kommer innefatta hjälp med att hämta in bilder från sjukhusets bildarkiv (PACS), val och utvärdering av lämpliga algoritmer, utveckling av en ”minimal viable product” (MVP) som sedan testas i begränsad kontrollerad omfattning i klinisk miljö. Denna miljö kommer vara en nära samverkan mellan CORE och sjukhus. 

Acceleratormiljön kommer fungera som en språngbräda för projekt som visat sig fungera i inkubatorn med målet att paketera produkten till en kommersiellt gångbar produkt. Detta kommer ske genom att utvidga MVP:n med en storskalig testning, i första hand på Danderyds sjukhus, och senare även i samarbete med övriga forskningspartners exempelvis kvalitetsregister och sjukhus, formalisering av äganderätter, kontakt med kommersiella partners, och överlämning till företagsinkubatorer.

Tidiga prototyper

I CAIR-lab är tanken att snabbt ta fram prototyper som kan testas på ett säkert sätt i kliniska miljöer för att utröna vilka vägval som fungerar. Genom att laboratoriet befinner sig på Danderyds Sjukhus kan vi snabbt sålla ut de bästa idéerna då sjukhuset är ett av Sveriges största med inriktning på vanliga folksjukdomar. Miljön ger oss unika förutsättningar för att hitta de områden där AI har störst möjlighet att påverka och utveckla sjukvården.

Kontakt

E-post till CAIR-lab: cair@kids.ki.se

Profile image

Max Gordon

Anknuten till Forskning;Adjungerad Lektor
Profile image

Martin Magnéli

Anknuten till Forskning
MG
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-03-13