Vill förstå mekanismerna bakom uppkomsten av typ 1 diabetes

Att virus skulle kunna orsaka typ 1-diabetes är en gammal hypotes som fått förnyad aktualitet. Malin Flodström Tullberg forskar om kopplingen mellan enterovirus och typ 1-diabetes. Hon hoppas kunna bidra till ett vaccin mot sjukdomen.

Professor Malin Flodström Tullberg. Foto: Stefan Zimmerman

Malin Flodström Tullberg, professor i typ 1-diabetes vid institutionen för medicin, Huddinge

Malin Flodström Tullberg forskar om typ 1-diabetes och dess koppling till en typ av virus som kallas enterovirus.

– Enligt en rad studier tycks många fall av typ 1-diabetes ha föregåtts av infektioner med enterovirus, säger Malin Flodström Tullberg. Att diabetes skulle kunna utlösas av en infektion är en gammal tanke som aktualiserats av dessa studier.

Flodström Tullbergs forskargrupp studerar dels hur immunförsvaret normalt bekämpar enterovirus, vilka är vanligt förekommande, dels vad som händer när enterovirus lyckas infektera insulinproducerande celler. Målet är att förstå mekanismerna bakom typ 1-diabetes uppkomst – kunskap som kan bidra till framtida vaccin och behandlingar. Hon deltar också själv i utvecklingen av vaccin i samarbete med forskare vid Tammerfors universitet.

– Enterovirus förändras sällan, vilket är en viktig fördel för ett framtida vaccin, säger Malin Flodström Tullberg. Å andra sidan finns de i många varianter, vilket är en utmaning.

Kunskapen kan öka förståelsen för även andra sjukdomar som orsakas av enterovirus – som olika inflammationer i hjärtmuskel, hjärnhinna, bukspottkörtel och lever.

Ett annat spår i Malin Flodström Tullbergs forsning gäller cystisk fibros, CF, som liksom typ 1-diabetes har koppling till bukspottkörteln och immunsystemet.

– Vi har bland annat, i samarbete med kollegor i Lund, upptäckt att den jonkanal som är muterad vid CF finns även i de insulinproducerande cellerna, säger hon. Framöver kommer vi bland annat att studera hur immunförsvaret förändras vid CF.

Text: Anders Nilsson, först publicera i "From Cell to Society" 2016.