Projektbeskrivning CEMTE

Skolan och sjukvården är komplexa verksamheter som ställer höga krav på de professionella. Lärare och läkare har historiskt mötts av stor respekt för sin professionella kompetens, men idag präglas dessa arbeten av en ökad detaljstyrning, administration och en utvärderingskultur som genomsyrat offentlig verksamhet de senaste åren.

Getty Images
Getty Images.
Getty Images.

Känslomässiga påfrestningar i lärar- och vårdutbildningar

Både läkar- och läraryrket ställer höga psykiska, kognitiva och emotionella krav. Båda grupper har att ta hänsyn till och så långt det är möjligt tillgodose patienters och elevers behov.

Det vilar ett stort ansvar på lärar- och vårdutbildningarna att förbereda studenterna för kommande utmaningar i yrket. Dessa yrken har tydliga emotionella dimensioner och studenter upplever en mängd olika situationer som känslomässigt påfrestande, framför allt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Situationerna relaterar till möten med elever eller patienter, och med den lokala kultur med dess värderingar och normer som finns på arbetsplatsen. Dessa erfarenheter kan ge upphov till stress och känslor av otillräcklighet och osäkerhet.

Vi har undersökt vilka situationer som lärar– och läkarstudenter upplever som känslomässigt påfrestande, samt vilket stöd de får. Fokus för våra projekt är framför allt de emotionella krav som dessa yrken ställer på individerna och de sociala och emotionella resurser som eventuellt finns i arbetsmiljön.

Vårt samhälle har idag stora problem med avhopp från lärarutbildningen och läraryrket samt från yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Utbrändhet och psykisk ohälsa är dessutom vanligt hos såväl lärare som vårdpersonal. Utbildning med fokus på professionell utveckling, där studenterna får bättre kompetens att hantera känslomässigt påfrestande situationer, kan bidra till en lättare övergång mellan studier och arbetsliv, ett hållbart arbetsliv och minskad psykisk ohälsa hos dessa yrkesgrupper.

Handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Lärar- och läkarutbildningarna har det gemensamt att de är stora utbildningar som leder till yrken där yrkesutövandet kännetecknas av möten med människor. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör en viktig del av dessa professionsutbildningar.

Under VFU möter studenterna den komplexa verksamheten i skolan respektive vården. De får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. Studenternas lärande under VFU stöds av mentorer/handledare, d.v.s. yrkesverksamma lärare respektive yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården.

Vi har kunnat konstatera att forskning avseende mentorers perspektiv och förutsättningar för att bidra till studenternas professionella utveckling är eftersatt, särskilt då det gäller att hantera studenters upplevelser av känslomässigt utmanande situationer.

Mentorerna har en nyckelroll i detta arbete, dels genom sin direkta samverkan med studenterna under VFU, dels genom att de kan involveras i utvecklingen av respektive utbildningsprogram. Vi strävar efter att bidra till att utveckla den professionella utvecklingen under utbildningen och i relation till handledares kompetensutveckling.

Samarbete

CEMTE - ett projekt i samarbete med Karolinska Institutet, KTH, Linköpings universitet och Stockholms universitet.

MW
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-08-21