Grupp av människor sitter runt ett bord i möte.

Om institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Genom ett nära partnerskap mellan akademi och sjukvård utbildas inom institutionen nästa generation professionella inom sjukvård och forskning.

Foto: Getty Images

Om oss

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik är inriktad på grundutbildning och forskarutbildning samt forskning

Institutionen har  femton enheter där varje enhetschef har det delegerade ansvaret för respektive enhets verksamhet avseende både grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildningsverksamheten omfattar utbildning av audionomer, logopeder, läkare och röntgensjuksköterskor. 

Karolinska Institutets (KI) uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. KI ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. KI bedriver verksamhet inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en viktig roll. Ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt är därför ständigt aktuellt för alla medarbetare. Den enskilde samhällsmedborgaren har rätt att ställa mycket långtgående krav på verksamheten vid KI. 

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik skall vara en enastående kliniskt orienterad institution som bedriver patientnära utbildning, forskning och forskarutbildning. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning och med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa. 

Vår värdegrund baseras på framstående akademisk verksamhet där det gemensamma målet för både forskning, utbildning och utveckling är förbättrad hälsa för befolkningen. Verksamheten skall utgå från grundläggande principer för demokrati, samhällsansvar, etik, transparens och människors lika värde. Verksamheten bygger på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till bättre hälsa och en god samhällsutveckling. Verksamheten skall präglas av ett patientperspektiv och uppfylla krav på social, etisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med Helsingforsdeklarationen.

För dig som är anställd/anknuten vid CLINTEC