Skip to main content

Nutrition

Human nutrition, eller näringslära, är en tvärvetenskap som sträcker sig över en bredd av ämnen, från kemi, biokemi, molekylärbiologi, fysiologi, medicin, toxikologi, livsmedelsvetenskap till epidemiologi och folkhälsovetenskap. Det är en vetenskap om kostens betydelse för vår hälsa och välbefinnande, om människans energiomsättning och om vilka näringsämnen kroppen behöver, vilka funktioner de har i kroppen, var de finns i kosten och vilka mängder som behövs.

Close up on various vegetables and fruits

Näringslära kommer in i alla sammanhang som rör sambandet mellan kost och sjukdom, såväl i förebyggande syfte som vid behandling av sjukdomar. Våra vanliga folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och cancer är till exempel relaterade till kost och livsstil. Många hälsoproblem globalt är också relaterade till kost och näring.

Idrottsnutrition, hälsokost och ”functional foods” är ytterligare områden som hör hemma under näringslära. På senare tid har molekylärbiologin kommit in i den moderna nutritionsforskningen och ökat möjligheten att studera och förstå mekanismerna bakom kostens inverkan på organismen, ända ner på genregleringsnivå. Näringslära är också en förhållandevis ung vetenskap och intresset för ”nya rön” är stort. För att kunna förstå, bedöma och värdera vad som skrivs och sägs behövs kunskaper på universitetsnivå. Träning i att söka, granska och diskutera vetenskapligt material och få förståelse för den vetenskapliga processen utgör en viktig del i hela nutritionsutbildningen.

 

Vad kan man arbeta med efter examen?

Nutritionister arbetar inom en rad olika områden, exem­pelvis med hälsofrämjande arbete på såväl individ- som samhällsnivå, information och utbildning, forskning och utveckling, kvalitetsarbete, kontroll och utvärdering, produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Exempel på arbetsplatser är universitet och högskolor, myndigheter, landsting, livsmedelsföretag, kommuner, läkemedelsföretag och internationella orga­nisationer. Många och allt fler nutritionister bedriver även egen konsultverksamhet, framför allt inom kunskap- eller informationsspridning om sambandet mellan kost och hälsa.