Veronica Svärd

Veronica Svärd

Anknuten till Forskning
E-postadress: veronica.svard@ki.se
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Friberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i
  socialt arbete. Jag är projektledare för REKO-projektet som undersöker
  betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för personer i sjukskrivning, med
  finansiering från Familjen Kamprads forskningsstiftelse och Region
  Stockholm.
  Jag är även lektor och docent i socialt arbete på Södertörns högskola
  [1], samt forskare och hälso- och sjukvårdskurator vid Karolinska
  Universitetssjukhuset.
  På Karolinska institutet är jag anknuten till avdelningen för
  försäkringsmedicin (CNS) samt forskargruppen socialt arbete inom hälso-
  och sjukvård [2] (NVS).
  [1] https://www.sh.se/kontakt/forskare/veronica-svard
  [2] https://ki.se/nvs/forskargrupp-socialt-arbete-i-halso-och-sjukvard

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning placerar sig främst inom de interdisciplinära fälten socialt
  arbete inom hälso- och sjukvård samt försäkringsmedicin. Forskningen är
  huvudsakligen praktiknära. Min avhandling handlade om barnsjukhuspersonals
  erfarenheter av bedömning och orosanmälan av barn som misstänks fara illa,
  med fokus på hälso- och sjukvårdskuratorer. Jag undersökte hur
  organisatoriska faktorer, olika former av normer samt emotioner inverkar i
  professionellt handlingsutrymme, bedömningar och beslutsfattande.
  Under min postdoktorperiod studerade jag faktorer som påverkade läkares
  arbete med sjukskrivning, och kom då även in på
  rehabiliteringskoordinatorers arbete. Jag fick sedan forskningsmedel för
  REKO-projektet där vi under 2019-2023 undersöker betydelsen av
  rehabiliteringskoordinatorer för återgången i arbete, för personer med
  multisjuklighet samt i allmänhet. Jag deltar också i andra projekt
  relaterat till återgång i sysselsättning efter sjukskrivning.
  Jag har även varit projektledare för ett forskningsprojekt om
  asylkuratorer/specialistkuratorer för asylsökande och papperslösa
  patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, och vilken betydelse de har
  för rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet av vården för dessa
  grupper. I ett projekt finansierat av Folkhälsomyndigheten har jag med
  kollegor på Karolinska universitetssjukhuset undersökt sexuell och
  reproduktiv hälsa bland unga 16-29 år som lever med hiv, samt hur unga med
  hiv upplever sitt sexuella handlingsutrymme och begränsningar.
  Utöver detta arbetar jag även i olika forskningsprojekt om hälso- och
  sjukvårdskuratorer samt om teorianvändning inom forskningsfältet socialt
  arbete inom hälso- och sjukvård.
  Fullständig publikationslista återfinns i CV.

Undervisning

 • Jag har undervisat sedan år 2009 på Göteborgs universitet,
  Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet, och
  gästföreläser ibland på Uppsala universitet och Stockholms universitet.
  Jag har framförallt undervisat på socionomprogram, men även på
  specialistsjuksköterskeutbildning, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram
  och i kurser om rehabiliteringskoordinering och försäkringsmedicin. Jag
  handleder även doktorander.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI