Nelli Kalnak

Nelli Kalnak

Anknuten till Forskning
E-postadress: nelli.kalnak@ki.se
Besöksadress: BioMedicum A4, Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Tammimies, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistlogoped med klinisk erfarenhet från framförallt
  högspecialiserad barnsjukvård, men har även arbetat inom kommunala
  resursteam och i statliga integrationsprojekt. Min kliniska specialisering
  omfattar beteende- och utvecklingsrelaterade tillstånd (/på engelska:
  Neurodevelopmental disorders/) hos barn och ungdomar. Jag är särskilt
  kunnig inom flerspråkig barnlogopedi.
  Jag har ett starkt engagemang i tvärprofessionellt teamarbete kring
  utredning av barns utvecklings- och beteendestörningar. Mitt intresse för
  klinisk metodutveckling har resulterat i metoder för logopedisk handledning
  av personalgrupper inom specialskolor, metod för kommunikativ coaching
  riktat till personal som arbetar med språksvaga barn, samt metoder för
  handledning i språklig stimulans till flerspråkiga föräldragrupper.
  Jag är verksam som specialistlogoped på Logopedmottagningen vid
  Helsingborgs lasarett och som forskare på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om utvecklingsrelaterad språkstörning hos barn och
  unga med särskilt fokus på kliniska markörer och ärftlighet. Särskilda
  intresseområden är differentialdiagnostik och kopplingar mellan
  språkstörning och andra tillstånd såsom exempelvis autism, ADHD, down
  syndrom och dyslexi. Jag disputerade vid Institutionen för Kvinnors och
  Barns Hälsa på Karolinska Institutet i oktober 2014 med avhandlingen
  /Familiy history, clinical marker, and reading skills in children with
  Specific Language Impairment/, under ledning av professor Hans Forssberg.
  På Karolinska Institutet är jag huvudansvarig för två större
  forskningsprojekt. Det ena projektet är en randomiserad kontrollerad studie
  i vilken effekterna av intensiv läsintervention till barn med grav
  språkstörning är i fokus. Det andra projektet syftar till att undersöka
  olika aspekter av språkliga och sociala förmågor, samt psykisk hälsa hos
  unga vuxna som diagnostiserats med grav språkstörning i barndomen.
  I ett samarbete med forskare vid Köpenhamns universitet är jag en av tre
  ansvariga för ett projekt som syftar till att undersöka prevalensen i
  Danmark för utvecklingsrelaterade språkstörningar och insatser till dessa
  individer över tid, samt till att undersöka genetiska markörer för
  språksvårigheter och språkstörningar.
  I samarbete med Kajsa Lamm, doktorand vid Lunds universitet, har jag
  publicerat ett antal populärvetenskapliga artiklar om ätsvårigheter hos
  barn, även kallat Pediatric Feeding Disorder. Ett ämne som ligger mig varmt
  om hjärtat att sprida kunskap om.

Undervisning

 • Jag har en grundutbildning i högskolepedagogik, forskarhandledning och
  problembaserad inlärning (PBI) från Medicinska fakultetens Centrum för
  Undervisning och Lärande på Lunds universitet. Jag handleder
  magisteruppsatser i logopedi och studenter på
  distriktsjuksköterskeutbildningen vid Lunds universitet, tidigare även vid
  Karolinska Institutet. Jag är handledare till doktorand Marika Habbe vid
  Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa på Karolinska Institutet.
  Min erfarenhet av logopedisk undervisning gäller i första hand kliniska
  barnlogopediska ämnen vid Lunds universitet, Stockholms universitet och
  Uppsala universitet. För närvarande är jag ansvarig kursledare i ämnet
  Muntlig kommunikation för doktorander vid Medicinska Fakulteten på Lunds
  universitet och Campus Helsingborg, samt i Muntlig kommunikation inom ramen
  för ST-läkarprogrammets kurser på Campus Helsingborg.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI