Lovisa Jäderlund Hagstedt

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Doktorand
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i allmänmedicin, biträdande verksamhetschef Primärvård
  Vårdbolaget TioHundra, medicinskt ledningsansvarig för Tiohundras
  primärvård. Jag arbetar som distriktsläkare på Norrtälje Södra
  vårdcentral och är också fortbildningssamordnare för Norrtälje.
  Sedan 2017 är jag doktorand på Centrum för Hälsoinformatik [1] (HIC)
  vid Institutionen LIME [2].
  2:a pris i Stockholms Läns Landstings Gyllene äpplet 2015.
  Läkarexamen KI, 2000.
  Specialistexamen i allmänmedicin 2009.
  Doktorandutbildning 2017-
  Huvudhandledare: Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik, lektor i
  implementeringsforskning, Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
  Uppsala Universitet.
  Bihandledare: Helena Hvitfeldt, PhD, enhetschef FoUUI Tiohundra
 • Nadia
  Davoody, PhD, biträdande lektor, Centrum för Hälsoinformatik, Karolinska
  Institutet
 • Göran Peterson, senior professor, institutionen för medicin och
  optometri, Linnéuniversitetet
  [1] https://ki.se/lime/centrum-for-halsoinformatik-hic
  [2] https://ki.se/lime

Forskningsbeskrivning

 • eHälsa, nya digitala tjänster och förändrade arbetssätt kommer att vara
  en förutsättning för att vi ska kunna klara av framtidens sjukvård med
  dess ständigt ökande antal äldre och kroniskt sjuka och det finns höga
  förväntningar på digitaliseringens möjligheter att skapa nytta för både
  invånare och medarbetare i vården. I verkligheten blir det inte alltid som
  man tänkt sig, och det finns många exempel på digitaliseringsprojekt som
  inte motsvarat förväntningarna. I rapporten ”Störande eller
  stödjande” från 2013 beskrivs hur låg användbarhet, bristande kompetens
  och bristande interoperabilitet mellan de många e-hälsolösningar som
  används i vården skapar stress och frustration hos vårdens medarbetare.
  Denna diskrepans mellan en högt ställd målbild och en frustrerande
  verklighet riskerar att långsiktigt påverka vårdens digitalisering
  negativt. Införandet av nya digitala tjänster måste utvärderas ordentligt
  och det är nödvändigt att noggrant undersöka resultaten av dessa
  initiativ.
  Min forskning fokuserar på införandet av tre digitala tjänster för
  primärvården och hur införandet av dessa tjänster påverkar
  arbetsrutiner, arbetsmiljö och patientnöjdhet. Det övergripande syftet är
  att vidareutveckla rekommendationer och riktlinjer för en framgångsrik
  implementering av ehälsa i primärvården.

Undervisning

 • Handledarutbildning 7, 5 hp.
  Har handlett ett 15-tal AT/underläkare samt ST-läkare i allmänmedicin.

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI