Katarina Baudin

Katarina Baudin

Adjunkt
E-postadress: katarina.baudin@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är lärare och forskare på avdelningen för Arbetsterapi, Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), KI och disputerade 2021 med avhandlingen

 • "Assistive technology and Welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making".

  Förutom min anställning på avdelningen för Arbetsterapi, (NVS) är jag även associerad forskare till Linköpings Universitet and Örebro Universitet.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är främst inom hjälpmedel och välfärdsteknik, hemrehabilitering, tillgänglighet och delaktighet i samhället för människor med olika funktionshinder, speciellt äldre personer. Jag är även intresserad av vilka hinder och möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården när rehabilitering/vården ges i ordinärt boende samt i demensboenden.

  Min post dok tjänst var på avdelningen för Fysioterapi, NVS, KI inom det nationella projektet: Re@home.

   


 • I Re@home projektet är syftet att utvärdera i vilken grad hemrehabilitering genomförs utifrån evidens och dess effektiviteten på äldre personers välbefinnande, deltagande och förmåga i dagliga aktiviteter samt de äldres välbefinnande med insatserna, samverkan mellan sociala tjänste- och hälsovårdsleverantörer, och tjänsteutnyttjandegrad.

  Welltech@age


  I detta projektet på Linköpings Universitet undersöker vi hur välfärdsteknik uppfattas, implementeras och erfars av olika aktörer inom kommunala äldreomsorgen, och hur, och om, välfärdsteknik bidrar till individers säkerhet, aktivitet, delaktighet och självständighet.  • REDem - möjliggörande av jämlikhet inom demensvården

   


 • Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla främjande arbetsmetoder som integrerar organisatoriska, fysiska och sociala miljöer i demensboenden för att möta behoven hos personer med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Projektet kommer utföras i demensboenden i både Halmstad, Stockholm och Örebro. 


 • Mobility, participation and inclusion


  I detta longitudinella projekt, avser vi att utforska och identifiera faktorer, som eventuellt utgör risker för olyckor och skador bland personer som använder rullstol sett ur ett intersektionellt perspektiv. Ett ytterligare syfte är att analysera olika problematiska situationer som kan hämma eller göra mobilitet omöjlig för människor i alla åldrar som använder rullstol i olika miljöer samt att öka medvetenheten om frågor som rör social interaktion, tillgänglighet, säkerhet och samhällsplanering för personer som använder rullstol.

Undervisning

 • Jag undervisar samt är kursansvarig på arbetsterapeut programmet, och är handledare på kandidat och magister/master samt doktorandnivå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007
 • Arbetsterapeutexamen, Karolinska Institutet, 2000
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI