Jacek Winiarski

Professor
E-postadress: jacek.winiarski@ki.se
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Stamcellstransplantation hos barn

  Med hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) botas bl.a. leukemi, andra svåra blodsjukdomar, immundefekter och vissa metabola sjukdomar. HSCT kompliceras dock av toxiska biverkningar och av immunreaktioner mellan givar-och mottagarceller (GVHD). Det är även stor risk för återfall och seneffekter. Målsättningen är att i flera olika delprojekt öka kunskapen om dessa problem och att förbättra utfallet av SCT liksom uppföljningen och omhändertagandet av de överlevande barnen. På Karolinska, Huddinge finns ett unikt single-center material av barn som genomgått denna behandling.

  Målsättningen är att analysera och redovisa resultaten av HSCT specifikt hos barn, vad gäller morbiditet, riskfaktorer och överlevnad, särskilt betydelsen av t.ex. ny metodologi, riskfaktorer, alternativa givare och stamcellskällor.

  I olika delprojekt studeras de sjukliga förändringar som påverkar ögon, syn och perceptionsförmåga efter SCT med syfte att utveckla diagnostik och vårdprogram för att tidigt påvisa synrubbningar som påverkar skolarbete och inlärning. Vidare att beskrivs de neuropsykologiska, psykosociala konsekvenserna, hälsan och livskvaliteten efter HSCT hos barn och vuxna som transplanterats i barndomen, i syfte att förbättra omhändertagandet av de medicinska och psykosociala långtidseffekterna av HSCT.

  Långtidseffekter, av HSCT framförallt de endokrina studeras i en nordisk multicenterstudie och bland annat jämförs utfallet för barn med AML som transplanterats eller enbart behandlats med kemoterapi.

  Vidare följs utvecklingen av basala immunologiska funktioner efter HSCT, särskilt med avseende på immuniteten mot EBV och risken för PTLD.

  Vi deltar också i ett pilotprojekt med neonatal screening för svåra medfödda immunbrister med hjälp av TREC/KREC analys i PKU provet som pågått i 3 år i Stockholmsregionen och som inom snar framtid förhoppningsviskommer att introduceras som landsomfattande rutin.

  Finansiering
  Barncancerfonden , KI stiftelser m.fl.


  Jacek Winiarski, professor, jacek.winiarski@ki.se
  Kirsi Jahnukainen, professor, kirsi.jahnukainen@ki.se
  Kristina Fahnehjelm, docent, kristina.fahnehjelm@ki.se
  Mari Wilhelmsson, ST-läkare, doktorand, mari.wilhelmsson@ki.se

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI